LUPP 2018

Nedan kan du läsa en sammanfattning från LUPP 2018:

Fritiden i Rättvik

Majoriteten av ungdomarna (91 %) i Rättvik är nöjda med sin fritid. Totalt svarar 68 % att det finns väldigt eller ganska mycket att göra på fritiden. Generellt svarar tjejer att de tycker att det finns saker att göra på fritiden i mindre utsträckning än killar. Andelen killar som tycker att det finns saker att göra på fritiden har ökat sedan 2015.
Andelen ungdomar i Rättvik som tränar/idrottar minst en gång i veckan har ökat sedan
2015. Andelen ungdomar som håller på med kreativa saker på fritiden har däremot minskat.

Cirka var fjärde ungdom i Rättvik tycker att det saknas fritidsaktiviteter där de bor. Gällande vad unga gör på fritiden finns det en del könsskillnader. Tjejer och killar tränar i ungefär lika stor grad, däremot spelar killar i klart högre grad data-, online eller tv-spel. Tjejer svarar däremot i högre grad än killar att de är ute i naturen håller på med kreativa saker som foto och film samt spelar teater/gör musik eller dansar.

Trygghet och utsatthet

En hög andel av ungdomarna känner sig alltid eller oftast trygga hemma, i bostadsområdet, på träningen, på väg till eller från skolan samt i skolan. På stan/i centrum, i kollektivtrafiken och på fritidsgårdar är ställen där ungdomarna känner sig mindre trygga. Detta gäller framförallt tjejerna.

37 % av killarna i årskurs 8 svarar att någon har hotat dem de senaste sex månaderna. 28 % av tjejerna i årskurs 8 svarar detsamma. Killar har i högre utsträckning än tjejer råkat ut för stöld. Vad gäller sexuellt våld/utnyttjande svarar däremot tjejerna att det har hänt i högre utsträckning än killarna.

Mer än var tredje högstadieelev har blivit mobbad eller trakasserad enstaka gånger eller en längre period det senaste halvåret. På gymnasiet har 30 % av tjejerna och 25 % av killarna utsatts för detsamma. En klar majoritet av de som utsatts för mobbning svarar att det skett i skolan.

Ungas hälsa i Rättvik

En majoritet av ungdomarna i Rättvik svarar att de är nöjda med livet som helhet, med familjen och med kompisarna. Tjejer i årskurs 8 utmärker sig dock som klart mindre nöjda när det kommer till livet i sin helhet. Killar i årskurs 2 är den grupp som är mest nöjda med kompisar, samtidigt som de är minst nöjda med familjen.

I Rättvik svarar totalt 75 % av ungdomarna att de mår mycket eller ganska bra. Tjejer skattar sin hälsa som bra i lägre grad än vad killar gör. Andelen tjejer som upplever att de är stressade flera gånger i veckan eller oftare är något högre än rikssnittet. Totalt upplever 40 % av tjejerna att de ofta känner sig nedstämda eller deppiga, att jämföra med 14 % av killarna.

Vad gäller konsumtion av alkohol (ej folköl), svarar tjejerna att de dricker oftare än killarna. På frågan om hur ofta ungdomarna dricker så att de känner sig fulla, svarar däremot en större andel killar än tjejer, av de som vid något tillfälle druckit alkohol, att de dricker så att de känner sig fulla minst en gång i månaden. På högstadiet svarar 64 % av de som vid något tillfälle druckit alkohol att de dricker så att de känner sig fulla minst en gång per månad. Det är en tydlig ökning sedan 2015, då motsvarande siffra var 44 %.

Skola

Andelen högstadieungdomar som är nöjda med skolan har minskat sedan 2015. Andelen gymnasieelever som är nöjda med utbildningen är högre än rikssnittet för Lupp.

Den totala andelen högstadieelever som instämmer i att våld, rasism och mobbning förekommer i skolan har ökat kraftigt sedan 2015. Vad gäller frågan om sexuella trakasserier syns exempelvis en ökning från 10 % år 2015 till hela 29 % år 2018. Andelen som instämmer i att rasism förekommer har ökat från 20 % till 48 %. Det är klart högre än rikssnittet. På gymnasiet syns inga sådana ökningar. Här ligger Rättvik även på samma nivå som rikssnittet.

Överlag framgår det att högstadieungdomarna är mindre nöjda än gymnasieungdomarna med en rad centrala aspekter av ungdomarnas skolsituation.