Trollmosseskogen

Trollmosseskogen är belägen långt norrut i Rättviks kommun. Skogens utpräglat brandpåverkade skog har få motsvarigheter i länet.

Mjukt böljande terräng

Skogen utgörs av gammal naturligt uppkommen barrskog som domineras av tall. Längs bäckar är vegetationen frodigare och större andel örter förekommer. Där växer även lövträd, främst björk, al och al, men även enstaka rönnar och aspar.

Terrängen är i huvudsak mjukt böljande utan stora höjdskillnader. Några brantare partier förekommer både i det södra och norra delområdet. Det södra området som är relativt flackt avslutas med en brant nordsluttning ned mot skogsbilvägen. I området finns även några små tjärnar med humöst vatten samt några mindre våtmarker både trädbärande skvattrammyrar och öppna starrmyrar.

Trollmosseskogen - en skog där branden ofta härjat

Trollmosseskogen ligger i ett område där skogsbränder förr var vanliga. I modern tid har en effektiv brandövervakning och släckning lett till att inte så mycket skog längre får brinna. Detta missgynnar många arter som är beroende av återkommande bränder.

Brand år 1888

Trollmosseskogen är bitvis öppen och luckig med stor variation i trädskiktet; unga, gamla grova och tunna tallar. De riktigt gamla tallarna bär spår av flera bränder i form av brandljud. Även de döda träden har flera brandljud. Den senaste branden 1888 svepte över mer än 20000 ha skog. Efter detta skedde en avverkning för att ta tillvara på virket som inte var för skadat. Stubbarna efter avverkningen är synliga här och var i området. Även dessa har spår av flera bränder. De träd som var för klena eller för skadade fick stå kvar och det är dessa så kallade överståndare som nu utgör de riktigt grova träden i skogen.

Brand gynnar många arter

Skog som kontinuerligt påverkas av bränder är gles och luckig och utgörs i huvudsak av tall. Återkommande bränder skapar skogar med viktiga strukturer som är livsviktiga för många arter. Framför allt gynnas många insektsarter både direkt och indirekt av skogsbrand. Dels finns det arter som förökar sig och lever i barken på nyligen brända träd, dels finns det arter som lever i de döda och döende träd som branden orsakar.

Naturvårdsbränningar i området

Trollmosseskogen spelar en central roll i bevarandet av brandberoende arter. Området har goda förutsättningar för att upprätthålla artstocken av brandberoende arter. Dels för att området ligger i en trakt där hyggesbränning varit en del av skogsbruket, det har alltså alltid funnits bränd ved i trakten, dels för att området ligger i närheten av naturreservatet Gåsberget med samma brandhistorik och där naturvårdsbränning utfördes 2002.

Eftersom området har många naturliga brandhinder ger det möjlighet att genomföra naturvårdsbränningar i flera delområden. Under 2004 genomfördes en naturvårdsbränning på 70 hektar i den södra delen av reservatet och 2007 genomfördes en naturvårdsbränning i den östra delen av naturreservatet. Då fungerade Päjerån som naturligt brandhinder i öster.

Det brinner i skogen!

Branden 2007 utfördes den 7 augusti. Temperaturen mitt på dagen låg på ungefär 27 grader varmt. I närheten av skogsbranden var det betydligt varmare...

Röken från eldarna spred sig snabbt som en tjock dimma genom skogen. Hettan och det höga ljudet från brinnande träd var påtaglig.

Mänsklig påverkan

Som medhjälpare vid branden fanns ett 20-tal personer från Länsstyrelsens miljövårdsenhet samt ett par personer från skogsvårdsstyrelsen och två stycken från Orsa kommun.

Först skulle det tuttas på, sedan skulle branden kontrolleras så att den inte spred sig längre än planerat, och sist - men inte minst - skulle den släckas. Mycket dricka gick det åt i det varma vädret och den rökiga skogen.

Efter branden

När släckningsarbetet var klart låg röken tät i skogen. Här och var brann det fortfarande och brandskadade stubbar och träd låg och pyrde här och var.

Bildades: 2004
Storlek: 548 ha
Kommun: Rättvik
Läge: Reservatet ligger ca 2 mil norr om Dalfors, nordost om Furudal.
Service: Inga anordningar finns i reservatet.

Länsstyrelsen Dalarna: Information med kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Visit Dalarna
0771-62 62 62
info@visitdalarna.se

visitdalarna.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid ändring, tillägg eller borttagning av information kontakta:
Rättviks kommun, webbredaktionen, 0248-70 125

Information

Områdeca 2 mil norr om Dalfors, nordost om Furudal.
SvårighetVARNING TILL BESÖKARE!​ Naturvårdsbränningarna som genomförts har dödat en del träd. Dessa träd kommer efterhand att falla och det kan innebära en fara för dig som besökare. Undvik att vandra i de brända områdena när det blåser kraftigt.