Kommunfullmäktige 2 maj 2024

On demand-sändning – sändning i efterhand.

På grund av justering i ärendelistan stämmer inte numreringen i listan nedan med det ärendenummer som sägs vid ärende 1 till 3. Hör mer om detta när mötet öppnas.

  Mötet öppnas
  Allmänhetens frågestund

  Ärenden:

  Mottaganden

 1. Motion Gör Rättvik till en kärnvapenfri zon, KLK 2024/340 009
 2. Motion om lokalt avtal för att ersätta Bilaga J, KLK 2024/166 009
 3. Motion om kommunens hemsida och näringslivsportal, KLK 2024/177 009
 4. Informationsärenden

 5. Information från kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier
 6. Internkontrollplan 2023, KLK 2022/778
 7. Uppsiktsplikt 2023, KLK 2023/407 000
 8. Beslutsärenden

 9. Årsredovisning 2023, KLK 2024/97 04
 10. Detaljplan för Prefab, Lerdal 19:41 med flera, KLK 2023/363 214
 11. VA-policy, KLK 2024/82
 12. Ej verkställda beslut 2023, KLK 2023/221 700
 13. Kommunalt partistöd 2024, KLK 2024/154 104
 14. Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, KLK 2024/274 406
 15. Reviderad taxa för kontroll enligt livsmedelslagen, KLK 2024/273 406
 16. Avsägelser och nyval

 17. Avsägelse av uppdrag i Rättviks Vatten och Avfall AB (RVAB), Thomas Wärnhem (M), KLK 2023/691 00
 18. Avsägelse av uppdrag Stina Andersson (SD), KLK 2024/74 11
 19. Avsägelse av uppdrag Rättvik vårdlokaler AB, KLK 2024/413 000
 20. Sammanträdet avslutas