Kommunfullmäktige 13 juni 2024

On demand-sändning – sändning i efterhand.

  Mötet öppnas
  Allmänhetens frågestund

  Ärenden:

  Informationsärenden

 1. Information från kommunfullmäktiges- kommunstyrelsens presidier samt kommunrevisionen 2024, KLK 2024/30 000
 2. Beslutsärenden

 3. Årsredovisning Nedansiljans samordningsförbund 2023, KLK 2024/352 106
 4. Uppköpserbjudande aktierna Dala Energi, KLK 2024/363 04
 5. Ändring ägardirektiv Rättvik Vatten och Avfall AB, KLK 2024/276 001
 6. Revidering aktieägaravtal Dala vatten och avfall AB, KLK 2024/284 001
 7. Revidering ägardirektiv Dala vatten och avfall AB, KLK 2024/283 001
 8. Revidering av sotningstaxa, KLK 2024/514 174
 9. Beträffande polistillstånd för företagsskyltar, KLK 2023/251 00
 10. Planeringsstrategi för översiktsplanen, KLK 2023/274
 11. Jubilarer uppmärksammas

 12. Motion gällande naturnära skogsbruk, KLK 2023/661 266
 13. Motion om att bygga ut Nyhedsskolan, KLK 2023/726 009
 14. Motion om uppdatering av idrottshallar/anläggningar, KLK 2024/9 009
 15. Motion om att avskaffa minutstyrning och införa tillitsbaserad styrning, KLK 2023/725 009
 16. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner 2024, KLK 2024/296 009
 17. Ej verkställda beslut socialförvaltningen 2024, KLK 2024/167 700
 18. Avsägelser och nyval

 19. Avsägelse av uppdrag Stina Andersson (SD), KLK 2024/74 11
 20. Avsägelse uppdrag Matilda Sjögren (S), ersättare Miljö- och byggnadsnämnden, KLK 2024/558 11
 21. Sammanträdet avslutas