Kommunfullmäktige 23 februari 2023

On demand-sändning – sändning i efterhand.

  Mötet öppnas
  Allmänhetens frågestund

  Ärenden:

  Mottaganden

 1. Motion om att starta upp Generationsträdgårdar, KLK 2023/99 009
 2. Motion om att bevara och exponera unika trädristningar, KLK 2023/101 009
 3. Motion angående ett Näringslivsråd, KLK 2023/110 009
 4. Informationsärenden

 5. Information från kommunfullmäktiges- kommunstyrelsens presidier samt kommunrevisionen 2023, KLK 2023/8 000
 6. Interpellationer och enkla frågor

 7. Interpellation till kommunalråd med ansvar för skolfrågor angående Utveckla alla skolor, KLK 2023/109 009
 8. Enkel fråga till ordförande SHU om Motion angående fritidsverksamhet för skolungdomar, KLK 2023/108 009
 9. Beslutsärenden

 10. Bygglovstaxa, KLK 2022/628 406
 11. Ändring av sotningstaxa 2023, KLK 2023/53 206
 12. Förslag till riktlinjer och taxa för upplåtelse av offentlig platsmark i Rättviks kommun, KLK 2022/676
 13. Revidering av Rättviks kommuns bilaga till det länsgemensamma skolskjutsreglementet, KLK 2020/501 623
 14. Ändrade arvodesregler inom överförmyndarverksamheten, KLK 2022/702 191
 15. Arkivfrågor DVAAB, KLK 2022/136 004
 16. Motion om att bygga en ny brobana vid Stråbodarna, KLK 2019/188 311
 17. Motion om renovering av hängbron över Ore älv, KLK 2019/923 009
 18. Motion angående arbetskläder i kommunens verksamheter, KLK 2022/111 009
 19. Motion om intern kontroll och ekonomisk uppföljning, KLK 2019/401 042
 20. Motion angående riktlinjer för sponsring, KLK 2022/230 009
 21. Ej verkställda beslut socialförvaltningen 2022, KLK 2022/55 750
 22. Redovisning nr 2 2022 av ej färdigbehandlade medborgarförslag, KLK 2022/332 00
 23. Redovisning nr 2 av ej färdigbehandlade motioner 2022, KLK 2022/331 009
 24. Avsägelser och nyval

 25. Val av revisor RKAB 2023-2026, 1 ordinarie och 1 ersättare, KLK 2023/17 007
 26. Val av revisor RFAB 2023-2026, 1 ordinarie och 1 ersättare, KLK 2023/18 007
 27. Val av revisor RVAB 2023-2026, 1 ordinarie och 1 ersättare, KLK 2023/19 007
 28. Val av revisor RSJAB 2023-2026, 1 ordinarie och 1 ersättare, KLK 2023/20 007
 29. Val av revisor DVAAB 2023-2026, 1 ordinarie och 1 ersättare, KLK 2023/21 007
 30. Sammanträdet avslutas