Kommunfullmäktige 3 juni 2021

On demand-sändning – sändning i efterhand.

  Mötet öppnas

  Allmänhetens frågestund utgår på grund av pågående coronapandemi.

  Ärenden:

  Mottaganden

 1. Motion angående bättre tillvaratagande av lärarnas kompetenser, KLK 2021/343 009
 2. Motion angående skolsocionomer i stället för mentorskap, KLK 2021/342 009
 3. Motion angående rutiner för föreningsbidrag, KLK 2021/340 009
 4. Motion angående badstränderna i Ore, KLK 2021/338 009
 5. Motion gällande dokumentation i skolan, KLK 2021/337 009

  Informationsärenden

 6. Information från kommunrevisionen samt kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium 2021, KLK 2021/91


  På grund av datorhaveri finns ingen ljudinspelning av ärendena 7 till 9. Vi ber om ursäkt för det inträffade och hänvisar till protokollet som publiceras på webbplatsen 11 juni 2021.

 7. Information från valnämndens ordförande gällande valdistriktsindelning val 2022
 8. Revisionsrapport - Granskning av gemensam nämnd inom vuxenutbildningen, KLK 2021/333 04

  Interpellationer och enkla frågor

 9. Interpellation gällande arbetet med Agenda 2030, KLK 2021/137 009

  Beslutsärenden

 10. Medborgarförslag om en gästhamn vid Helsingland, KLK 2020/605 009
 11. Årsredovisning Rättviks kommun 2020, KLK 2021/123 04
 12. Revidering av Kommunstyrelsens reglemente, KLK, 2021/224 003
 13. Revidering av plantaxa, KLK 2021/243
 14. Godkännande av arrendeavtal för Siljans Camping, KLK 2021/259 261
 15. Antagande av detaljplan för Siljansbadets camping samt genomförandeavtal, KLK 2017/60 214
 16. Ej verkställda beslut socialförvaltningen 2021, KLK 2021/72 750
 17. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner 2021, KLK 2021/133 009
 18. Redovisning nr 1 2021 av ej färdigbehandlade medborgarförslag, KLK 2021/134 00

  Avsägelser och nyval

 19. Ny ledamot i fullmäktige efter Olof Ström (SD), KLK 2021/409 11
 20. Avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Anders Hansson (M), KLK 2021/376 11
 21. Avsägelse och nyval av uppdraget som ersättare i individnämnden efter Anders Hansson (M), KLK 2021/376 11
 22. Avsägelse och nyval av uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen efter Anders Hansson (M), KLK 2021/376 11

  Sammanträdet avslutas