Kommunfullmäktige 29 april 2021

On demand-sändning – sändning i efterhand.

  Mötet öppnas

  Allmänhetens frågestund utgår på grund av pågående coronapandemi.

  Ärenden:

  Mottaganden

 1. Motion nr1 angående distanskontor, 2021/157
 2. Motion nr2 angående distanskontor, 2021/158
 3. Motion "Våra byar i Rättvik berättar", 2021/180
 4. Motion " Vi mår som vi bygger", 2021/205
 5. Informationsärenden

 6. Information från kommunrevisionen samt kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium 2021, 2021/91
 7. Interpellationer och enkla frågor

 8. Interpellation gällande arbetet med Agenda 2030, 2021/137
 9. Beslutsärenden

 10. Medborgarförslag om rätten att uppbära kommunalt vägbidrag, 2020/612
 11. Medborgarförslag om vandringsled Siljan Strand, 2020/455
 12. Motion om att utveckla Rättvik outdoor, 2020/23610
 13. Ej verkställda beslut socialförvaltningen Q4, 2020/980
 14. Kommunalt partistöd 2021, 2021/140
 15. Årsredovisning 2018 Rättviks Naturvårdsfond, 2021/229
 16. Årsredovisning 2019 Rättviks Naturvårdsfond, 2021/230
 17. Delegering till Krisledningsnämnden att fatta beslut med anledning av pandemilagen och dess följdförordningar, 2021/241
 18. Avsägelser och nyval

 19. Val av ersättare till kommunstyrelsen efter Anette Gobén (KD), 2021/183
 20. Sammanträdet avslutas