Kommunfullmäktige 25 februari 2021

On demand-sändning – sändning i efterhand.

Vi beklagar att kvaliteten på ljudet inte är så bra. Detta berodde delvis på ledamöternas placering i förhållande till mikrofonerna. Vi kommer att göra justeringar för att detta inte ska hända igen.

  Mötet öppnas

  Allmänhetens frågestund utgår på grund av pågående coronapandemi.

  Ärenden:

  Informationsärenden

 1. Information från kommunrevisionen samt kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium 2021, 2021/91
 2. Beslutsärenden

 3. Utökning av aktiekapital Dala Vatten och Avfall AB, 2020/759
 4. Införande av medborgarnas förslagslåda, 2020/828
 5. Framtagande av riktlinjer för nämndinitiativ, 2020/672
 6. Säkerhetspolicy för Rättviks kommun, 2021/29
 7. Skateboardpark, Rättvik 1:5, 2015/109
 8. Motion om tid för lämnande av svar på interpellation, 2017/709
 9. Motion rörande personalvårdande insatser för kommunalt anställda i Rättviks kommun, 2020/719
 10. Motion angående kameraövervakning vid Resecentrum och fontäntorget, 2019/688
 11. Motion angående park och mötesplats vid Folkmusikens hus, 2019/689
 12. Motion om gratis vaccinering för kommunens vårdpersonal, 2019/765
 13. Avsägelser och nyval

 14. Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige - Lars-Erik Löf (C), 2021/93
 15. Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Berihu Kahsay Okubagergish (KD), 2021/143
 16. Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Sven Johansson (KD), 2021/138
 17. Val av ersättare i Krisledningsnämnden efter Daniel Wenngren (S), 2021/1
 18. (Extra) Val av ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden
 19. Mottaganden

 20. Motion om HBTQI-certifiering, 2021/89
 21. Medborgarförslag angående att Rättviks kommuns bilflotta ska vara helelektrisk, 2021/90
 22. Meddelanden

 23. Protokoll från tillsyn av överförmyndaren, 2020/945
 24. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens långsiktiga planering av insatser till äldre, 2020/530
 25. Sammanträdet avslutas