Kommunfullmäktige 16 december 2021

On demand-sändning – sändning i efterhand.

  Mötet öppnas
  Årets kulturpristagare
  Årets medarbetare
  Allmänhetens frågestund

  Ärenden:

  Informationsärenden

 1. Information från kommunrevisionen samt kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium 2021, KLK 2021/91
 2. Beslutsärenden

 3. VA-taxa 2022, KLK 2021/748 356
 4. Avfallstaxa 2022, KLK 2021/747 356
 5. Revidering av taxa för prövning inom miljöbalkens område inför 2022, KLK 2021/749 206
 6. Revidering av Bygglovstaxa inför 2022, KLK 2021/813 00
 7. Borgenstak för de kommunala bolagen 2022, KLK 2021/745 045
 8. Ombudgeteringar i budget för 2021 – äldreomsorgssatsningen, KLK 2021/408
 9. Revidering av resultatutjämningsreserv 2021, KLK 2021/820 04
 10. Investeringsbudget ram 2022–2024, KLK 2021/797
 11. Revidering av Individnämndens reglemente, KLK 2021/736 003
 12. Kommunövergripande kompetensförsörjningsstrategi, KLK 2021/776 00
 13. Företagspolicy för Rättviks kommuns kommunala bolag, KLK 2021/778 107
 14. Ägardirektiv för Rättviks Fastigheter AB, KLK 2021/779 00
 15. Ägardirektiv för Rättviks Skoljordbruk AB, KLK 2021/780 00
 16. Redovisning nr 2 2021 av ej färdigbehandlade motioner, KLK 2021/133 009
 17. Redovisning nr 2 2021 av ej färdigbehandlade medborgarförslag, KLK 2021/134 00
 18. Ej verkställda beslut socialförvaltningen 2021 kvartal 3, KLK 2021/72 750
 19. Avsägelser och nyval

 20. Val av revisor till stiftelsen Knotgården, KLK 2021/922 007
 21. Sammanträdet avslutas