Kommunfullmäktige 11 november 2021

On demand-sändning – sändning i efterhand.

  Mötet öppnas

  Allmänhetens frågestund

  Ärenden:

  Mottaganden

 1. Medborgarförslag gällande en önskan om ett centralt beläget markområde för småhus i marknivå, KLK 2021/436 00
 2. Informationsärenden

 3. Information från kommunrevisionen samt kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium 2021, KLK 2021/91
 4. Information om sammanträdesdagar 2022, KLK 2021/764
 5. Beslutsärenden

 6. Delårsrapport 2021 Rättviks kommun, KLK 2021/703 04
 7. Kommunövergripande- och strategiska mål 2022–2024 (för att nå vision 2030), KLK 2021/502
 8. Kommunalskatt 2022, KLK 2021/692
 9. Förslag till resultatbudget 2022–2024, KLK 2021/501
 10. Förvaltningsramar 2022–2024, KLK 2021/500
 11. Borgensavgift 2022, KLK 2021/694
 12. Revidering av Arvodesreglemente, KLK 2021/638 003
 13. Motion om kompensation för ersättare, KLK 2019/367 000
 14. Motion om att utveckla Rättvik outdoor, KLK 2020/236 81
 15. Motion "Vi mår som vi bygger", KLK 2021/205 009
 16. Motion om vattenfontän i Siljan, KLK 2019/764 009
 17. Medborgarförslag om att bygga en stor lekplats i Rättvik, KLK 2020/178 332
 18. Medborgarförslag om vandringsled Siljan Strand, KLK 2020/455 81
 19. Medborgarförslag angående visselblåsarfunktion, KLK 2020/117 001
 20. Bildande av verksamhetsområde för allmänt VA i Backa, KLK 2019/681 34
 21. Utökat arrende Sjövillan, KLK 2021/684
 22. Dalavux samverkansavtal, KLK 2021/443 615
 23. Ej verkställda beslut socialförvaltningen 2021, KLK 2021/72 750
 24. Avsägelser och nyval

 25. Avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige - Markus Gavatin (M), KLK 2021/759 11
 26. Avsägelse och nyval av uppdraget som ledamot samt 1:e vice ordförande i Rättviks Fastigheter AB (RFAB) - Markus Gavatin (M), KLK 2021/759 11
 27. Avsägelse och nyval av uppdraget som ledamot samt 1:e vice ordförande i Rättviks kommun kommunhus AB (RKAB) - Markus Gavatin (M), KLK 2021/759 11
 28. Avsägelse och nyval av uppdraget som ersättare i valberedningen - Markus Gavatin (M), KLK 2021/759 11
 29. Sammanträdet avslutas