Kommunfullmäktige 20 februari 2020

On demand-sändning – sändning i efterhand

Mötet öppnas

Allmänhetens frågestund

Ärenden:

1. Information från kommunrevisionen samt kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium 2020 2020/122 89

2. Medborgarförslag om att Rättviks kommun ska utarbeta och anta en lokal koldioxidbudget 2019/413 43

3. Medborgarförslag gällande förtätning av stadsbild 2018/861 00

4. Medborgarförslag om tillvaratagande av Lerdals strand med bevarat strandskydd och tillgänglighet för allmänheten - alternativ till detaljplanförslag för "del av Lerdal 4:88" 2018/1010 43

5. Motion angående fältassistent/ungdomssamordnare 2019/363 626

6. Motion angående öppna möten i kommunstyrelsen 2018/832 009

7. Motion gällande cykelplan 2018/1008 312

8. Motion om dokumentation av lärarlösa lektioner 2019/365 611

9. Motion rörande införandet av koldioxidbudget i Rättviks kommun 2019/323 43

10. Motion om förbättrade rutiner vad gäller protokoll 2019/371 004

11. Motion om förändringar i Individnämndens ansvarsområde 2019/366 001

12. Motion till kommunfullmäktige gällande utveckling av det politiska arbetet 2018/459 001

13. Förändrad politisk organisation 2020/109 001

14. Revidering av arvodesreglemente 2020/107 003

15. Revidering av kommunstyrelsens reglemente 2020/103 003

16. Reglemente krisledningsnämnd 2019/748 003

17. Val av 5 (fem) ledamöter och 5 (fem) ersättare i krisledningsnämnden 2020/129 11

18. Nyhedsskolan - uppdrag till RFAB 2019/666

19. Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Felicia Hafström Tidén (SD) 2019/761 11

20. Val av ny ledamot I Rättvik Vatten AB efter Kristin Junell (C) 2019/771 11

21. Val av ny revisor i Dala Vatten och Avfall AB efter Hans Jonsson (C) 2019/599 11

22. Avsägelse som ledamot i stiftelsen Danielsgården - Ove Hansson (S) 2020/41 11

23. Avsägelse Rune Daniels (C) - Kommunfullmäktige 2020/5 11

24. Avsägelse samt val av ny ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden efter Rune Daniels (C) 2020/5 11

25. Avsägelse samt val av ny ordförande i Skoljordbruket efter Ulrica Momqvist (C) 2020/121 11

26. Avsägelse Annette Riesbeck (C) - Kommunfullmäktige 2020/66 11

27. Avsägelse samt val av ny ordförande i kommunstyrelsen efter Annette Riesbeck (C) 2020/66 11

28. Avsägelse samt val av ny ordförande i Rättviks kommun kommunhus AB efter Annette Riesbeck (C) 2020/66 11

29. Ej verkställda beslut kvartal 3 2019 2019/730 000

30. Inlämnad motion om renovering av hängbron över Ore älv 2019/923 009

31. Inlämnat medborgarförslag angående säkra verksamhet i Rättviksbacken genom utökat antal ställplatser och campingplatser, samt genom längre arrendetid 2020/38 814

32. Inlämnat medborgarförslag angående visselblåsarfunktion 2020/117 001

33. Avsägelse samt val av ny ordförande i kommunfullmäktige efter Jonny Jones (C ) 2020/105 11

Sammanträdet avslutas