Kommunfullmäktige 10 september 2020

On demand-sändning – sändning i efterhand.

Mötet öppnas

Allmänhetens frågestund utgår på grund av pågående coronapandemi.

Ärenden:

Informationsärenden

1. Information från kommunrevisionen samt kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium 2020, 2020/122 89

2. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens långsiktiga planering av insatser till äldre, 2020/530 007

Beslutsärenden

3. Rapport ej verkställda beslut kvartal 1, 2020/395 700

4. Bostadsförsörjningsprogam 2019, 2019/410 01

5. Revidering Avtal Hjälpmedel Dalarna, 2020/460 00

6. Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Nedansiljans samordningsförbund 2019, 2020/379 00

7. Motion om att Rättviks kommun ska införa möjlighet att erbjuda lärarbostad, 2019/610 60

8. Motion angående reparationsfond för Långbryggan, 2019/692 009

9. Motion till kommunfullmäktige angående möjligheten att få ut handlingar på papper, 2018/314 009

10. Motion angående vegetarisk kost i skolor och barnomsorg, 2019/297 43

11. Motion om att flytta Nyhedsskolan till Hedslunds IP, 2019/462 009

12. Motion om Isberget, 2019/769 009

13. Motion om kommunens personal- och lönekontor, 2019/767 009

14. Motion om kommunens IT-funktion, 2019/768 009

15. Motion om att införa 6-timmars arbetsdag, 2017/959 026

Avsägelser och nyval

16. Val av ersättare i kommunstyrelsen samt ledamot i Rättvik Vatten och Avfall efter Tommy Ulmnäs, 2020/214 11

17. Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Felicia Hafström (SD), 2019/761 11

Mottaganden

18. Medborgarförslag om vandringsled Siljan Strand, 2020/455 81

19. Medborgarförslag angående område Ingenmansland till Helsingland, 2020/454 26

20. Medborgarförslag om container för att lämna invasiva växter, 2020/600

21. Medborgarförslag om en gästhamn vid Helsingland, 2020/605 009

22. Medborgarförslag om rätten att uppbära kommunalt vägbidrag, 2020/612 009

23. Medborgarförslag angående underhåll av Offerstenen i Altsarbyn, 2020/496 872

24. Medborgarförslag gällande ramp vid Helsinglands strand för de med gånghjälpmedel

Sammanträdet avslutas