Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun

Kommunfullmäktige 13 december 2018

On demand-sändning – sändning i efterhand

Utdelning av kulturpris. Utdelning av hållbarhetspris. Årets medarbetare

Mötet öppnas

Ärenden:

 1. Information från kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier
 2. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner 2018 2018/360 009
 3. Redovisning av ej färdigbehandlade medborgarförslag 2018 2018/359 009
 4. Borgensavgift kommunala bolagen 2018/810 045
 5. Borgenstak för bolagen 2018/808 045
 6. Förnyelse borgen Kommuninvest 2018/777 045
 7. Motion angående belysning vid återvinningsstationerna i Rättviks kommun 2017/934 456
 8. Rättviks Naturvårdsfond – årsredovisning 2017 2018/812 046
 9. E-arkiv med övriga dalakommuner 2016/384 004
 10. Avslut av LOV (Lagen om valfrihet) 2018/837 750
 11. Äldreomsorgstaxor 2019 2018/923
 12. Avfallstaxa 2019 2018/830 406
 13. VA-taxa 2019 2018/829 406
 14. Förslag till ny politisk organisation 2018/930 104
 15. Arbetsordning kommunfullmäktige 2018/924 003
 16. Reglemente Kommunstyrelsen 2018/927
 17. Revidering av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) 2018/935
 18. Arvodesreglemente 2018/931 003
 19. Reglemente Miljö- och byggnadsnämnden 2018/940
 20. Skattesatser 2019 2018/806 04
 21. Övergripande mål 2019–2021 för att nå vision 2030 samt strategiska mål 2019 2018/894 04
 22. Förslag till förvaltningsramar 2019–2021 2018/895 04
 23. Preliminärt förslag resultatbudget 2019–2021 2018/556 04
 24. Investeringsbudget ram 2019–2021 2018/896 00
 25. Ny plantaxa 2018/873 21
 26. Motion om att Ore församling ska föras till Stödområdet A 2017/955
 27. Fyllnadsval (C) nämndeman 2018/185 11
 28. Fyllnadsval(M) nämndeman 2018/1011 111
 29. Val av kommunstyrelsen 13 ledamöter och 21 ersättare 2019-01-01–2022-12-31 samt val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice 2018/972
 30. Val av 3 kommunalråd och oppositionsråd för mandatperioden 2019–2022 2018/1004
 31. Val av Miljö- och byggnadsnämnden 7 ledamöter och 7 ersättare 2019-01-01–2022-12-31 samt val av ordförande och vice ordförande 2018/973 11
 32. Val av valnämnd 6 ledamöter och 6 ersättare 2019-01-01–2022-21-31 (1 ledamot och 1 ersättare från varje parti som finns i fullmäktige) Val av ordförande och vice ordförande 2018/974 11
 33. Val av revisorer 5 stycken 2019-01-01–2022-12-31 val av ordföranden och vice ordförande (under första halvåret efter valår genomförs revisionen med dubbla revisionsgrupper) 2018/975 11
 34. Val av överförmyndare och överförmyndarersättare 2019-01-01–2022-12-31 2018/976
 35. Val av styrelse Rättviks Kommunhus AB 2019-01-01–2022-12-31 5 ledamöter (OBS ledamöterna och revisorerna utses formellt från och med bolagsstämman våren 2019 till och med bolagsstämman våren 2023) val av ordförande och vice ordförande 2018/977 11
 36. Val av styrelse Rättviks Fastigheter AB 2019-01-01–2022-12-31 7 ledamöter och 2 revisorer (OBS ledamöterna och revisorerna utses formellt från och med bolagsstämman våren 2019 till och med bolagsstämman våren 2023) val av ordförande och vice ordförande 2018/978 11
 37. Val av styrelse Rättviks Vatten och Avfall AB 2022-12-31 val av 7 ledamöter och 2 revisorer, val av ordförande och vice ordförande 2018/979 11
 38. Val av styrelse Rättvik Energi AB 2019-01-01–2022-12-31 val av 7 ledamöter och 2 revisorer, val av ordförande och vice ordförande 2018/980 11
 39. Val av styrelse Rättviks Skoljordbruk AB 2019-01-01–2022-12-31 val av 3 ledamöter och 2 revisorer 2018/981 11
 40. Val av ledamöter i styrelsen Dala Vatten och Avfall 2019-01-01–2022-12-31 2018/982 11
 41. Val av ombud vid stämmor eller möten där kommunen är ägare, delägare eller medlem 2019-01-01–2022-12-31 2018/983 11
 42. Val av ledamot och ersättare Utveckling i Dalarna Holding AB 2018/984 11
 43. Val av ledamot och ersättare i Nedansiljans samordningsförbund 2019-01-01–2022-12-31 2018/985 11
 44. Val av ledamöter och ersättare i Gemensamma nämnd inom Vuxenutbildningen 3 ledamöter och 3 ersättare 2019-01-01–2022-12-31 2018/986 11
 45. Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Hjälpmedelsnämnden 2019-01-01–2022-12-31 2018/987 11
 46. Val av individnämnd 2019-01-01–2022-12-31 3 ledamöter och 3 ersättare 2018/988 11
 47. Val av 1 ledamot och 2 ersättare Språktolknämnden 2019-01-01–2022-12-31 2018/989 11
 48. Val av ledamöter och ersättare Stiftelsen Danielsgården 2019-01-01–2022-12-31, 2 ledamöter och 2 ersättare 2018/990 11
 49. Val av 2 ledamöter och 2 ersättare Frankzonska stiftelsen 2019-01-01–2022-12-31 2018/991 11
 50. Val av gode män till lantmäteriförrättningar med kännedom om tätortsförhållanden 2019-01-01–2022-12-31 2018/992 11
 51. Val av gode män till lantmäteriförrättningar med kännedom om skogs- och jordbruksförhållanden 2019-01-01–2022-12-31 2018/993 11
 52. Val av ledamot och ersättare till Stiftelse Gustaf Wasa 2019-01-01–2022-12-31 2018/994 11
 53. Val av huvudmän till Leksands Sparbank 2019-01-01–2022-12-31 2018/995 11
 54. Val av ledamöter till Stiftelsen Rättviks Naturvårdsfond 2019-01-01–2022-12-31 2018/996 11
 55. Ordning för inkallande av ersättare 2019-01-01–2022-12-31 2018/997 11
 56. Medborgarförslag gällande julbelysning och bidrag i Furudal 2018/946 866
 57. Medborgarförslag angående att kommunen erbjuder hembesök till alla invånare över 75 år 2018/872 773
 58. Medborgarförslag gällande utrymme där man kan lämna saker som kan återanvändas av andra 2018/966 456
 59. Medborgarförslag om tillvaratagande av Lerdals strand med bevarat strandskydd och tillgänglighet för allmänheten - alternativ till detaljplanförslag för "del av Lerdal 4:88" 2018/1010 43
 60. Motion gällande cykelplan 2018/1008 312