Kommunfullmäktige den 14 december 2017

Kf-klubban.

Kf-klubban. Foto © Martin Litens.

On demand-sändning – sändning i efterhand

Kommunfullmäktige 2017-12-14


Ärenden:

Öppnande och allmänhetens frågestund.
1. Information från kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium
2. Information - Stiernhööksgymnasiet
3. Information - Sammanträdesdagar 2018
4. Medborgarförslag, att göra järnvägsspåret mellan Backavägen och Stora industriområdet till en gångbana
5. Motion gällande skyltning på infartslederna till Rättvik
6. VA Västgärde
7. Taxa för allmänna vattentjänster 2018 Rättviks kommun
8. Avfallstaxa 2018 Rättviks kommun
9. Avgift för administration av dödsbo
10. Förslag om höjning av måltidspriser inom äldreomsorgen
11. Årsredovisning 2016 Rättviks naturvårdsfond
12. Förslag för delning/fission av Rättviks Teknik AB
13. Förslag till bolagsordning för Rättvik Energi AB
14. Förslag till bolagsordning för Rättvik Vatten och Avfall AB
15. Val av styrelsen till Rättvik Energi AB
16. Val av styrelsen till Rättvik Vatten och Avfall AB
17. Val av lekmannarevisor Rättvik Energi AB
18. Val av lekmannarevisor till Rättvik Vatten och Avfall AB
19. Val av 1 ledamot och 2 ersättare till Gemensam Språktolknämnd i Dalarna (SID)
20. Ändring i Region Dalarnas förbundsordning
21. De globala och lokala hållbarhetsmålen
22. Interpellation gällande arbetsmiljön på Nyhedsskolan
23. Val av ny ledamot i valnämnden och valberedningen samt ny ersättare i kommunstyrelsen efter Elvine Lindell (SD)
24. Rapportering ej verkställda beslut Q3 2017
25. Redovisning av ej färdigbehandlade medborgarförslag 2017
26. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner 2017
27. Information - Beslut efter tillsyn av vuxenutbildningen i Leksands kommun
28. Inlämnat medborgarförslag angående offentlig toalett vid fontäntorget
29. Inlämnad motion angående e att regnbågsflaggan är symbol för stolthet för alla
30. Inlämnad motion angående belysning vid återvinningsstationerna i Rättviks kommun
31. Inlämnad motion om att Ore församling ska föras till Stödområdet A
Mötets avslutande

Information

Sammanträden

Kontakt

Informationsansvarig
Ulf Israelsson 
0248-70 136