Visselblåsarfunktion

I vår visselblåsartjänst kan du rapportera misstanke om allvarliga missförhållanden. Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Därför vill vi göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt.

När kan visselblåsarfunktionen användas?

Personen som anmäls ska vara förtroendevald, chef eller anställd i någon av Rättvik kommuns förvaltningar eller bolag. Missförhållandet ska ha koppling till personens tjänsteutövning i Rättviks kommun eller kommunala bolag. Information som lämnas genom visselblåsning ska vara arbetsrelaterad, röra missförhållanden och vara av allmänintresse.

Anmälan får endast ske om det är sakligt motiverat att utreda om personen i fråga varit delaktig i allvarliga oegentligheter.

Behandlingen får endast avse uppgifter om allvarliga oegentligheter som rör:

 • bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor, brottslighet inom bank- och finansväsen, eller
 • andra allvarliga oegentligheter som rör kommunens eller koncernens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel
  • allvarliga miljöbrott
  • allvarligare tjänstefel
  • avvikelser som rör exempelvis offentlig upphandling
  • personuppgifter
  • stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av
  • diskriminering och trakasserier.

Allmänna synpunkter får inte hanteras av visselblåsarfunktionen

Allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, lönesättning, rekrytering och verksamhetsplanering uppfyller inte ovanstående och får inte hanteras av visselblåsarfunktionen. Därför ska de inte anmälas dit. Dessa frågor hanteras främst av närmast överordnad chef och om detta inte är möjligt kan du vända dig till kommunens HR-avdelning.

Extern mottagningsfunktion och intern utredningsfunktion

Rättviks kommuns visselblåsarfunktion består av en extern mottagningsfunktion och en intern utredningsfunktion. Den externa mottagningsfunktionen består av sakkunniga jurister. Den interna utredningsfunktionen består av tjänstepersoner med ansvar för kommunövergripande internkontroll samt representant från bolagen i ärenden som rör dem.

När ett tips kommer in till den externa mottagningsfunktionen görs en första bedömning av ärendet. Därefter lämnas det över till den interna utredningsgruppen med rekommendation om fortsatt hantering. Vid misstanke om mycket allvarliga missförhållanden sker även den fortsatta utredningen av den externa parten.

En anmälan till visselblåsarfunktionen blir normalt en allmän handling. Om det inte finns en tillämplig sekretessbestämmelse blir handlingen offentlig. Om du vill vara anonym ska du därför inte lämna några uppgifter som avslöjar din identitet till den externa mottagningsfunktionen eller den interna utredningsfunktionen.

Konfidentiell behandling av din identitet

Vi anlitar en oberoende mottagarfunktion som hanterar vårt rapporteringssystem för att bibehålla en oberoende och självständig hantering av rapporterna. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport krypteras och inga IP-adresser kan spåras.

Vem kan visselblåsa?

För att vara visselblåsare ska du ingå i någon av nedanstående beskriva personkategorier:

 • Arbetstagare
 • Den som söker arbete
 • Den som söker eller utför volontärarbete eller praktik
 • Inhyrda arbetstagare
 • Egenföretagare som söker eller utför uppdrag
 • Personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
 • Aktieägare som är verksamma i aktiebolaget

En rapporterande person får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt sin tystnadsplikt, under förutsättning att personen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. Dessutom finns ett skydd mot hindrande och repressalier.

En verksamhetsutövare får inte

 1. hindra eller försöka hindra rapportering
 2. på grund av rapportering vidta repressalier mot en rapporterande person

Detta skydd gäller även för den som bistår den rapporterande personen vid rapporteringen, såsom en förtroendevald eller ett skyddsombud. Skyddet gäller även den som har koppling till den rapporterande personen, till exempel en anhörig eller kollega eller en juridisk person som den rapporterande personen äger. (En juridisk person är en organisation, som bland annat kan sluta avtal, äga egendom, ha fordringar eller skulder och vara part i domstol. Till exempel ett aktiebolag, ett handelsbolag, en förening, en stiftelse, ett dödsbo, ett konkursbo eller en kommun.)

En organisation, som bland annat kan sluta avtal, äga egendom, ha fordringar eller skulder och vara part i domstol. Till exempel ett aktiebolag, ett handelsbolag, en förening, en stiftelse, ett dödsbo, ett konkursbo eller en kommun.

Får anställda bryta sin tystnadsplikt för att rapportera om missförhållanden?

Ja, om hen har skälig anledning att anta att rapporteringen är nödvändig för att avslöja missförhållandet. Hen får däremot inte lämna ut handlingar med sekretessbelagda uppgifter. Sedan finns det så kallad kvalificerad tystnadsplikt, den får arbetstagaren inte bryta mot.

Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen är ansvarig för de personuppgifter som behandlas inom visselblåsartjänsten.

Personuppgiftsbiträde

Qnister AB
Kyrkogatan 4
553 16 Jönköping

+46 (0)36-330 07 30

info@qnister.com

Gör så här för att rapportera något

Gå in på den externa webbplatsen nedan och fyll i ett formulär med relevant information. Det är också möjligt att lämna en rapport via telefon. Telefonnummer hittar du längre ner.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:

 • Använd inte företagets dator eller nätverk.
 • Skriv av den här länken och skriv in den i din webbläsare:
  https://whistle.qnister.com/rattvikskommun/sv-SE
 • Om du har en QR-läsare i mobilen kan du skanna QR-koden nedan för att komma direkt till rapporteringssidan. Se till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wi-fi.
QR-kod för att komma till rapporteringssidan hos Qnister.

Du kan också lämna din rapport till en röstbrevlåda via telefon +46 36-330 07 40.

Information om personuppgiftsbehandling Visselblåsningsfunktion

Nedan följer information om den personuppgiftsbehandling som sker i samband med vår hantering av visselblåsningsärenden samt dina rättigheter som registrerad.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

Rättviks kommun, org.nr. 212022-2171

795 80 Rättvik

dataskyddsombud@rattvik.se

För ytterligare information om vår hantering av personuppgifter, se vår vid var tid gällande Personuppgiftspolicy.

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Ändamålet med behandlingen är att kunna uppfylla de lagkrav som ställs på organisationen att tillhandahålla visselblåsning och genomföra den utredning som ärendena kräver. Ändamålet är också att behandla personuppgifter där det är nödvändigt i samband med uppföljningsärenden. Detta innebär att vi kan behöva behandla personuppgifter för att:

 • Hantera rapporterade visselblåsningsärenden,
 • Tillvarata organisationens rättigheter och skyldigheter utifrån de oegentligheter som framkommer i visselblåsningsärenden,
 • Uppfylla de lagkrav som ställs på organisationen.

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter i samband med visselblåsningsärenden är som utgångspunkt rättslig förpliktelse enligt 5 kap. 2 § i lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter i samband med uppföljning av visselblåsningsärenden och andra åtgärder som vidtas med anledning av ett inrapporterat ärende är fullgörande av rättslig förpliktelse eller allmänt intresse i att tillvarata sina rättigheter utifrån misstänkta eller konstaterade oegentligheter.

Kategorier av registrerade

I samband med hantering av visselblåsningsärenden kan behandling av personuppgifter ske avseende följande kategorier av registrerade:

 • Den som rapporterar ett ärende, om hen inte väljer att vara anonym,
 • Den eller de som förekommer i en rapportering,
 • Den som har en administrativ roll att behandla och utreda rapporterade ärenden.

Utlämnande av uppgifter och personuppgiftsbiträden

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter (till exempel polismyndighet i de fall visselblåsningsärenden leder till polisanmälan). Uppgifter kan också komma att lämnas ut till andra delar av verksamheter eller andra bolag inom samma koncern eller andra nämnder inom en kommun. i samband med utredning, uppföljning och åtgärdande med anledning av ett visselblåsningsärende.

Meddelanden som kommer in till oss blir som huvudregel allmänna handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta innebär att dessa diarieförs, registreras och vid en begäran kommer att prövas för utlämning. Utlämnande sker om det inte föreligger sekretess.

Behandling i samband med visselblåsningsärenden sker också hos personuppgiftsbiträden. Dessa får enbart agera på våra instruktioner vilket regleras särskilt i biträdesavtal.

Överföringar till tredje land

Vi strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES och all lagring av personuppgifter som avser innehållet i visselblåsningsärenden sker inom EU/EES på servrar som ägs av bolag inom Sverige.

Inloggningsadministrationen sker genom active directory, Microsoft Azure. Lagringen sker inom EU/EES men eftersom leverantören är amerikansk finns det en risk att inloggningsrelaterade personuppgifter kan komma att göras tillgängliga för amerikanska myndigheter vilket kan ha negativ påverkan på integritetsskyddet eftersom amerikanska myndigheter inte är bundna till att följa GDPR. För det fall överföring till tredje land sker finns det standardavtalsklausuler som skyddsåtgärd. Vänligen kontakta oss för mer information om hur vi skyddar dina personuppgifter.

Lagring och gallring

Dina personuppgifter som förekommer i ett visselblåsningsärende kommer sparas i två år från det att ärenden avslutats.

De personuppgifter som förekommer för att hantera administration och behörighet sparas så länge behörigheten gäller.

När lagringstiden löper ut gallras samtliga personuppgifter.

Om ett ärende kräver fortsatt utredning internt kommer vi att fortsätta behandla dina personuppgifter så länge ärendet kräver det.

Dina rättigheter som registrerad

När vi samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

 • Begära ett utdrag över de personuppgifter organisationen behandlar samt på vilket sätt de behandlas;
 • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
 • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att organisationen inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund;
 • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds;
 • Nyttja rätten till dataportabilitet;
 • Invända mot profilering. Gäller endast uppgifter du tillhandahållit organisationen och dessa behandlas automatiskt och att dessa behandlas med stöd av avtal eller samtycke; och
 • Vända dit till behörig tillsynsmyndighet (i Sverige Integritetsskyddsmyndigheten IMY) om du har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter.

Observera att dina rättigheter enligt ovan kan påverkas av den tystnadsplikt som gäller för visselblåsningsrelaterade uppgifter samt för de fall ett röjande gör att utredningen försvåras. Möjligheten att utöva dina rättigheter kommer att bedömas utifrån bland annat den rättsliga grunden och ändamålet för aktuell behandling.

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i inledningen till denna information.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast ett fåtal behöriga personer bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.