Rättviks kommun
Rättviks kommun

Kommunala pensionärsrådet 2010-2014

Äldre pratar med  yngre personer.

mostphotos.com/Doug Olson

Rättviks kommun har ett pensionärsråd. Rådet är forum för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunstyrelsen.

Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar när det gäller viktigare frågor som berör pensionärerna. Synpunkter från rådet ska inhämtas i så tidigt skede att de kan påverka ärendets handläggning i kommunstyrelsen.

Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör äldres möjlighet till en god livskvalitet.

Pensionärsrådet består av tre representanter vardera från de två största pensionärsföreningarna, en representant från Riksförbundet pensionärsgemenskap (RPG) och tre ledamöter från kommunstyrelsen. I rådet medverkar också ansvarig tjänsteman på socialförvaltningen och verksamhetschef från Rättviks vårdcentral.

Rådet sammanträder minst fyra gånger per år.

Ordförande är Anders Åkerlund (C)

Kontakt

Ordförande
Anders Åkerlund
0248-70 000 vx

Rättviks kommun
0248-70 000 vx
rattvik@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik