Rättviks kommun
Rättviks kommun

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens lokala motsvarighet till regeringen och består av 13 ledamöter och 22 ersättare. Kommunstyrelsen sammanträder en gång varje månad utom i juli. Under kommunstyrelsen finns sex utskott.

Ordförande: Annette Riesbeck (C)
1: e v ordförande: Fredrik Ollén (M)
2:e v ordförande: Joanna Stridh (C)

Camilla Ollas Hampus (C)
Jan Dahlqvist (S)
Ann-Christin Dåderman (S)
Inger Eriksson (S)
Lars-Erik Jonsén (S)
Jonny Jones (C)
Hans Furn (C)
Per Segerstéen (M)
Lars-Erik Kalles (S)
Nils Gävert (SD)

Kommunstyrelsen ansvarar för för övergripande ledning och samordning av kommunens verksamheter. Styrelsen förbereder också ärenden som ska till fullmäktige, har hand om den ekonomiska förvaltningen och verkställer fullmäktiges beslut.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger bland annat att leda och samordna

 • utveckling av den kommunala demokratin,
 • personalpolitiken,
 • planeringen av användningen av mark och vatten,
 • mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att samhällsbyggandet främjas,
 • trafikförsörjningen,
 • informationsverksamheten,
 • arbeta med att reformera det kommunala regelbeståndet,
 • arbeta med att effektivisera administrationen,
 • utvecklingen av informationssystem, och kommunikation,
 • utvecklingen av brukarinflytande,
 • turistfrågor,
 • EU-frågor,
 • samverkan med andra kommuner,
 • statistikverksamhet.

Kontakt

Kommunalråd
Kommunstyrelsens ordförande

Annette Riesbeck
(C)
0248-70 250

Oppositionsråd
Jan Dahlquist (S)
0248-70 630

Kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande

Fredrik Ollén (M)
0248-70 600

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Joanna Stridh (C)
0248-70 640

Rättviks kommun
vx 0248-70 000
kommun@rattvik.se

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik