Frågor och svar om samråd Vattentjänstplan

På den här sidan hittar du frågor och svar om Vattentjänstplanen.

Vad vill du ha svar på?

Klicka på den fråga du önskar få besvarad.

Vad betyder/menas med:

Vattentjänster = allmänt (kommunalt) vatten, spill- och dagvattenavlopp.

Vatten = dricksvatten för hushållsbehov.

Avlopp = samlingsbenämning för spill-, dag- och dräneringsvatten.

Enskild anläggning = fastighetens egna vatten respektive avloppsanläggning.

Verksamhetsområde = inom detta område har fastighetsägare rätt att ansluta fastighet till aktuell vattentjänst, likväl som skyldighet att betala VA-avgift för tjänst.

Vattentjänstplanen innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses, samt kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Alla kommuner ska ha en aktuell Vattentjänstplan. Det är ett styrdokument alla kommuner i Sverige ska ha efter att Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) nyligen ändrats.

Rättviks kommuns Vattentjänstplan redovisar Rättviks kommunala VA-försörjning, det framtida behovet av kommunalt VA, samt skyfallsbedömning för den allmänna VA-anläggningen. Planen ska revideras vart 4:e år men har en planeringstid för 10-15 år fram i tiden.

Vattentjänstplanen kommer när den antas att utgöra en del av Rättviks kommuns VA-plan. Arbete pågår med att revidera hela VA-planen där översikt, policy och andra handlingsplaner ingår. Detta kommer när det är färdigt att ersätta den tidigare VA-planen.

Vattentjänstplanen är en reviderad version av den tidigare VA-planens del 3 som handlade om utbyggnadsbehov. Vid revideringen har hänsyn tagits till den förändrade lagstiftningen (lagen om allmänna vattentjänster § 6) som ger större flexibilitet och möjlighet att ta hänsyn till förutsättningarna för att tillgodose behov genom anläggande av enskild anläggning. Vattentjänstplanen innehåller dessutom en bedömning av risker kopplade till skyfall för den allmänna VA-anläggningen.

Kommunen har ansvar att ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större sammanhang om det behövs, med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.

Enligt Vattentjänstlagen 6 § om kommunens skyldighet att ordna vattentjänster:

"Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen:

  1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
  2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.

Vid bedömningen av behovet enligt första stycket ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.”

Verksamhetsområde kallas det geografiska område där det har eller ska ordnas allmän, det vill säga kommunal vatten- och avloppsförsörjning.

Förändringen av §6 i Lagen om Allmänna Vattentjänster innebär att kommunen vid bedömning av behovet av allmänna VA tjänster ska ta särskild hänsyn till förutsättningarna att tillgodose behovet av vattentjänster genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Bedömningen av behovet av allmänna vattentjänster har därmed blivit mer flexibel och ger större möjlighet till att möta behovet genom anläggande av enskilda lösningar.

Ett antal områden som i VA-planen 2016 identifierats som utbyggnadsområden saknar utifrån förändringen i Lagen om allmänna vattentjänster behov av kommunalt VA. I dessa områden föreligger inte de miljö- och hälsoskäl som grund för anläggande av kommunalt VA i § 6 eftersom behoven i dessa områden bedöms kunna tillgodoses genom enskilda anläggningar.

För vissa områden har det gjorts en bedömning att ytterligare utredning av rådande förhållanden och behov måste ske innan det är möjligt att avgöra behovet av allmänt VA. Övriga områden hanteras som bevakningsområden. Att vara placerad i kategorin bevakningsområde innebär att bedömningen har gjorts att området inte i dagsläget är i behov av kommunalt VA men att det kan komma att behöva omprövas om förutsättningarna på platsen förändras.

Hur har bedömningen av behov av allmänna vattentjänster gjorts?

Kommunernas skyldighet att ordna vatten och avlopp regleras i 6 § Lagen om allmänna vattentjänster och infaller om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang. Både skälet större sammanhang och behov ur miljö- och/eller hälsosynpunkt ska vara uppfyllda.

Vid bedömningen som gjorts för Rättvik tas utgångspunkt i kunskap om grundvattenstatus, markförhållanden, bebyggelse och status på recipienterna.

Före beslut om utbyggnad av allmänt VA utreds vilka vattentjänster det finns behov av i området, det kan handla om vatten, spillvatten och/eller dagvatten. Området tas sedan in i verksamhetsområde för de vattentjänster som det bedömts finnas behov för.

För fastigheter som är bebyggda, eller enligt detaljplan ska bebyggas, för bostadsändamål och ligger inom verksamhetsområdet upprättas förbindelsepunkt för de vattentjänster som det bedömts finnas behov av.

Före beslut fattas om verksamhetsområde för och utbyggnad av allmänna tjänster så görs det en bedömning av vilka vattentjänster det finns behov av i varje område. Den eller de vattentjänster som det bedöms finnas behov av i området kommer att byggas ut. I vissa fall kommer fler vattentjänster än vad behovet avser att byggas ut, till exempel om behovet av vattentjänster kan antas förändras inom överskådlig tid.