Rättviks kommun

Dricksvatten

Isälvsvatten från Rättvik – naturligt filtrerat mineralvatten utan kolsyra.

Isälvsvatten från Rättvik

Den senaste inlandsisens avsmältning hos oss skedde för cirka 9 400 år sedan. Den kraftiga älv, som forsade i en istunnel från Oresjön genom Ockrandalen och Gärdsjöfältet, förde med sig stora mängder grus som blev finkornigare under sin väg mot Rättvik och ut i Siljan.

I ishavsdeltat med flygsandsdyner av finkornigt sediment underlagrade av grövre sand och grus ligger Rättviks vattentäkt. Vattnet filtreras naturligt genom ett 80 meter djupt sandlager, som tillför smaksättande mineraler och salter.

I det friska och vederkvickande vattnet finns inga tillsatser. Ni kan avnjuta samma dryck som våra fiskande och jagande förfäder i stockbåten förfriskade sig med direkt ur isälven.

När en brunn är grävd kan tusenden dricka ur den.

(kinesiskt ordspråk)

Vatten från det kommunala ledningsnätet

Vårt vatten kommer från Rättviks vattentäkt. Dala Vatten och Avfall AB ansvarar för produktion och distribution av det kommunala dricksvattnet. De tar regelbundet prover på vattnet för att kontrollera både den mikrobiologiska och den kemiska kvaliteten på vattnet. På Dala Vatten och Avfalls webbplats finns information om dricksvatten och vattnets hårdhetsgrad där du bor.

Skyddsområde för vattentäkt

För grundvattentäkter finns fastställda skyddsområden. Bor du inom skyddsområde för vattentäkt finns särskilda föreskrifter/restriktioner när det gäller till exempel markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme), avlopp, hantering av petroleumprodukter, industriell verksamhet, väghållning, transport av farligt gods, spridning av bekämpningsmedel, gödsling med mera. Det är viktigt att känna till om du bor inom skyddsområde för vattentäkt och vilka regler som gäller. Är du osäker kontakta miljökontoret.

Enskild/gemensam dricksvattenförsörjning

Närmare 40 % av befolkningen i kommunen har egen vattentäkt i form av grävd eller borrad brunn. Det finns också samfälligheter där flera hushåll har en gemensam vattentäkt. Ofta håller dricksvattnet i enskilda brunnar god kvalitet men i otäta brunnar kan ytvatten med högt bakterieinnehåll läcka in. Även problem med höga metallhalter kan förekomma. Kommunen ansvarar inte för vattnets kvalitet i dessa fall. Miljökontoret fungerar som rådgivare när det gäller vattenkvaliteten.

Anläggande av brunn 

Vid grävning eller borrning för vattentäkt är det viktigt att lokalisering sker till lämplig plats, till exempel på tillräckligt avstånd från avloppsanläggning, djurhagar etc. Brunnsborrare bör vara certifierad. För råd vid anläggande eller skötsel av brunn, läs mer på Socialstyrelsens och Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) webbplatser. 

Radon och uran

Radon kan vara ett problem i vatten från djupborrade brunnar. Provflaskor och råd kan du få av oss på miljökontoret. Läs mer på separat sida om radon. På SSI:s (Statens Strålskyddsinstitut) webbplats kan du läsa mer och hämta rapporten "Radon i vatten". 

Uran i dricksvatten är inte ett problem i det kommunala dricksvattennätet. Uran förekommer i enskilda bergsborrade brunnar i kommunen.

Uran är en tungmetall som förekommer naturligt i vår berggrund. Uran kan vara en hälsorisk vid höga halter och långvarig förtäring. Uranets kemiska egenskaper kan ha skadlig påverkan på njurarna.

Livsmedelsverket och socialstyrelsen rekommenderar att halten inte ska överstiga 15 mikrogram/liter dricksvatten. Du kan undersöka ditt dricksvatten genom provtagning. Socialstyrelsen rekommenderar att enskilda brunnar bör provas vart 3:e år. Har du nyligen tagit prov på ditt brunnsvatten kan du avvakta innan du tar ett nytt.

För mer information om uran i bergsborrade brunnar och provtagning är du välkomna att kontakta oss på miljö- och byggenheten.

Läs mer om radon

Provtagning

Miljökontoret tillhandahåller flaskor för provtagning av dricksvatten från enskilda vattentäkter. Provtagningen bekostas av den som beställer provtagningen. Vilken analys som rekommenderas beror på om det är en grävd eller borrad brunn, eller vilka problem som uppstått i vattenkvaliteten. Livsmedelsverket rekommenderar en regelbunden provtagning minst en gång per 3-årsperiod.

Obs! Hämtning av flaskor för provtagning sker onsdagar kl. 14:00-16:00 hos Lotta Kers, Polishuset, Torggatan 18 (vänstra ingången).

Inlämning av fyllda flaskor för analys görs i kommunhuset, Vasagatan 1, kl. 8:00-11:00 följande datum:

  • Onsdag 31 januari
  • Onsdag 28 februari
  • Onsdag 14 mars
  • Onsdag 28 mars
  • Onsdag 11 april
  • Onsdag 25 april

För frågor gällande hämtning eller lämning av provtagningsflaskor kontakta Lotta Kers, 0248- 701 22 (endast onsdag-torsdag kl. 10:00-16:00).  

Läs mer om vattenprovtagning och se lista över ackrediterade dricksvattenlaboratorier på Livsmedelsverket webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta miljökontoret för mer information.

Information

Brunnar och dricksvattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SSIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dala Vatten och Avfall ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uran i dricksvatten kan påverka njurarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelsverket - dricksvattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
Fax 0248-70 127
miljo.bygg@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Dala Vatten och Avfall ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kundtjänst 020-20 02 10