Rättviks kommun
Rättviks kommun

Elda trädgårdsavfall

Eldning av avfall är förbjudet, med avfall menas även trä

Allt avfall från hushåll och verksamheter ska tas om hand, det får inte eldas. Det avfall som inte går att återvinna, går till förbränningsanläggningar som har bra rökgasrening och omhändertagande av askan.

Enligt miljöbalken är det förbjudet att elda avfall hemma, både utomhus och inne i en villapanna. Förbudet gäller både hushåll och verksamhetsutövare.

Trädgårdsavfall

I undantagsfall får man, om verksamheten inte stör omgivningen, elda trädgårdsavfall, vilket är hopkrattade kvistar o löv. Det är dock olämpligt, vid eldning skapas farliga rökgaser som kan vara cancerogena och skapar i övrigt obehag för omgivning.

Trädgårdsavfall ska i stället komposteras på egen mark eller köras till ÅVC där det komposteras. Det ska inte läggas på upplag i skog eller dylikt, eftersom man då kan få spridning av invasiva arter https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att elda trädgårdsavfall i tätbebyggda områden är oftast inte möjligt och bör därför helt undvikas. Du hittar mer information på Din säkerhet, elda i trädgårdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall ska köras till ÅVC.

Lagstiftning

Enligt 15 kap 11 § miljöbalken (1998:808) ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Enligt 3 kap 10, 11 §§ avfallsförordningen ska bygg- och rivningsavfall sorteras och samlas in.

Enligt 3 kap 19 § avfallsförordningen får avfall inte förbrännas.

Kör avfall till återvinningscentral ÅVC
https://www.dalavattenavfall.se/avfall-och-atervinning/atervinningscentraler.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Entreprenörer som hämtar avfall från verksamheter https://www.dalavattenavfall.se/avfall-och-atervinning/vi-hamtar-ditt-avfall/entreprenorer.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster