Om sotning och brandskyddskontroll

Sotarens verktyg en lina, ett lod och en krejs

Foto: © Sven-Olof Englund, More Media AB

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap

Kommunens skyldigheter

4 § En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt en så kallad brandskyddskontroll. Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.

Avgifter

Den avgift du betalar för sotningen baseras på en taxa som din kommun har beslutat.

Avgiften består dels av en grundavgift, dels en avgift för olika objekt, till exempel värmepannor och braskaminer.
Grundavgiften, som bland annat täcker kostnaden för sotarens/ brandskyddkontrollantens inställelse är beräknad som en genomsnittlig avgift för hela sotningsdistriktet.

Får vi lite hjälp innan vi kommer går sotningen och brandskyddskontrollen mycket lättare, det här vill vi att du som bor i aktuell fastighet ser till att det fungerar:

  • Ordna så att vår personal kan komma in i fastigheten enligt tiden som är noterad på aviseringen ni får med posten.

  • Om du inte är hemma vid angiven tid så måste du ändå ordna så att personalen kan komma in i fastigheten. Lämna nyckeln till grannen eller ordna annat lämpligt arrangemang, ring och underrätta den skorstensfejare / skorstensfejartekniker som berörs, 0248-70980.

  • Se också till så att det finns fungerande stegar och glidskydd med mera till tak och skorsten samt att det finns gott om plats runt det som ska sotas.

Tack för hjälpen
Patrik Fredriksson
Räddningschef

Kontakt

Rättviks sotningsdistrikt

Telefontid vardagar 7-9 samt 13-15
0248-70980 vx
sotning@rattvik.se

Räddningschef
Patrik Fredriksson
patrik.fredriksson@rattvik.se

Skorstensfejarmästare
Joel Vikestig
joel.vikestig@rattvik.se

Skorstensfejartekniker/skorstensfejare
Hans Knutsson
hans.knutsson@rattvik.se

Brandmästare
Johan Pehrson
johan.pehrson@rattvik.se

Administration
Eva Ollas
eva.ollas@rattvik.se

Besöksadress
Furudalsvägen 8

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik