Rättviks kommun
Rättviks kommun

Vad har vi gjort hittills?

En grupp människor sitter och pratar.

Gruppdiskussioner om Vikarbyns framtid. Foto: © Emma Larsson.

Gällande översiktsplan för Rättviks kommun är från 1992. Under våren 2012 påbörjades arbetet med en ny översiktsplan för kommunen.

Det hölls ett flertal träffar med föreningar, organisationer och allmänhet genom bildandet av en referensgrupp. Tanken är att gruppen ska vara ett stöd i arbetet från måldiskussion till färdigt planförslag.

Vad har vi gjort?

Under våren 2012 var fokus på framtagandet av en omvärldsanalys och därefter formulering av förslag till mål för översiktsplanen.
Under hösten 2012 fortsatte arbetet med både referensgruppen och den politiska styrgruppen och fokus var våra tre större tätorter, Rättvik, Vikarbyn och Furudal.

Båda grupperna fick till exempel arbeta med att peka ut områden de fann intressanta för bostadsbebyggelse. Områden av intresse för olika verksamheter, viktiga grönområden samt områden där olika infrastrukturförbättringar i form av nya vägar pekades också ut. Även utökade gång- och cykelstråk samt säkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter behövs.

Diskussionsmöten i kommunen 

Under vintern 2012-2013 har vi haft öppna möten i Furudal, Vikarbyn, Boda, Utanåker, Stumsnäs, Backa och Bingsjö för att bredda dialogen kring översiktsplanen. Totalt har cirka 240 personer deltagit på träffarna. Fokus har varit viktiga strategiska frågor som bostadsutveckling, hållbara kommunikationer och vatten- och avloppsförsörjning.

Kontakt

Mark- och planenheten
0248-70 000 (vxl)
mark.plan@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik