Rättviks kommun
Rättviks kommun

Detaljplan för fastighet Lerdal 15:32 (Fyrklöverns stugby) laga kraft 190423

Detaljplan för fastighet Lerdal 15:32 (Fyrklöverns stugby) har antagits av kommunstyrelsen och vidare vunnit laga kraft 23 april 2019

Laga kraft vunnen plan

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen 26 mars 2019. Då ingen överklagan på planen inkommit och länsstyrelsen valt att inte överpröva planen vinner detaljplanen laga kraft 23 april 2019.

Laga kraft innebär att beslutet inte längre går att överklaga och att Kommunstyrelsens beslut om att anta planen nu gäller. Det innebär att planen börjar att gälla från och med 23 april 2019.

Detaljplan för Fyrklöverns stugby, Lerdal 15:32, har upprättats av samhällsutvecklings­förvaltningen i Rättviks kommun. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att stycka av befintliga stugor inom området till fristående fastigheter. Planen gör det också möjligt att bygga ut stugorna. Söder om stugbyn, inom ett idag obebyggt område nära slalombacken, ges möjlighet att uppföra ett antal nya friliggande småhus.

Handlingar

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
IllustrationskartaPDF
Granskningsutlåtande 1PDF
Granskningsutlåtande 2PDF

Kontakt

Detaljplanefrågor besvaras av
Planarkitekt
Sara Zettergren Udd
0248-701 61

Bygglovsrelaterade frågor besvaras av
Byggnadsinspektör
Fredrik Bengs
0248-701 67