Årskungörelse

Följande detaljplaner inom Rättviks kommun, Dalarnas län har vunnit laga kraft

2021

Detaljplan för Rättvik 1:4>1 Siljanbadets camping

Vann laga kraft 2021-07-02

2020

Inga planer

Den som vill ha ersättning för skador som åsamkas av ovanstående detaljplaner måste enligt 14 kap. plan- och bygglagen, väcka talan vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Talan får dock väckas senare, om skadan inte rimligen kunde förutses inom angiven tid.

Kontakt

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik
mark.plan@rattvik.se