Rättviks kommun
Rättviks kommun

Årskungörelse 2019

Följande detaljplaner inom Rättviks kommun, Dalarnas län har vunnit laga kraft under år 2019

Dp för Lerdal 15:32 Fyrklöverns stugby
vann laga kraft 2019-04-23

Dp för del av Rättvik 1:21 Sibylla parkeringen
vann laga kraft 2019-09-23

Dp för Lerdal 14:50 och del av 62:36 m.fl. Lissbrändan etapp 4
vann laga kraft 2019-09-23

Den som vill ha ersättning för skador som åsamkas av ovanstående detaljplaner måste enligt 14 kap. plan- och bygglagen, väcka talan vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Talan får dock väckas senare, om skadan inte rimligen kunde förutses inom angiven tid.