Ansök om ny detaljplan eller ändra detaljplan

I detaljplanen bestäms vad och hur man får bygga. Detaljplan upprättas när ett byggprojekt startar eller när det ska göras förändringar i befintlig bebyggelse.

Och du vill genomföra åtgärder som kräver detaljplan eller ändring av gällande detaljplan så ska du fylla i en Ansökan om planbesked. När du skickar in ansökan begär du beslut om planbesked. Du har rätt att få ett planbesked senast fyra månader efter att du skickat in din ansökan.

Handläggningen görs utifrån plan- och bygglagen och tas upp för beslut på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde. Vi tittar på om åtgärden är lämplig utifrån översiktsplan, riksintressen, statliga förordnanden och kommunala styrdokument. Kommunens planbesked går inte att överklaga.

Vid negativt planbesked ska du få en motivering till varför en ny detaljplan inte kommer att upprättas. Vid positivt planbesked tas förfrågan om detaljplan med i planeringen av kommande projekt och du får ett preliminärt besked om när planarbetet kan starta.

Avgift

Kommunen tar betalt för upprättande av detaljplaner i enlighet med plantaxan, som antogs av kommunfullmäktige 2021. Avgiften tas ut för både positiva och negativa planbesked. Den betalas normalt av den som beställt detaljplanen och regleras genom ett planavtal.

För att ta del av blanketten Ansökan om planbesked och ta del av plantaxan skickar du e-post till mark.plan@rattvik.se.

Kontakt

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik
mark.plan@rattvik.se