Rättviks kommun
Rättviks kommun

Detaljplan Siljansbadets camping

Inbjudan till granskning om detaljplan för Siljansbadets camping.

 

Förslag till detaljplan för Siljansbadets camping finns nu ute för granskning. Planområdet ligger mellan järnvägen och Siljans strand i direkt anslutning till Långbryggan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av pågående camping­verksamhet vid Siljans strand. Infartsvägen till campingen flyttas närmare järnvägen för att möjliggöra fler platser för uppställning av tält och husvagnar. Tallarna inom området ges ett lämplig skydd för att bevara platsens karaktär. Lokstallarna som ligger inom planområdet ges användningsbestämmelser som möjliggör dem för diverse publika verksamheter.

Detaljplanen var ute för samråd 14 augusti till 2 oktober 2019. Inkomna synpunkter är besvarade i samrådsredogörelsen.

Du kan även ta del av förslaget på Kulturhuset och i kommunhusets foajé. Granskningen pågår från 16 december 2019 till 31 januari 2020.

Välkommen med dina synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget ska göra detta skriftligen till Samhällsutvecklingsförvaltningen Rättviks kommun, 795 80 Rättvik eller till mark.plan@rattvik.se senast den 31 januari 2020.

Den som inte framfört sina synpunkter senast detta datum kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.