Rättviks kommun
Rättviks kommun

Detaljplan Siljansbadets camping

Samrådet är nu avslutat – efter att inkomna synpunkter arbetats igenom och besvarats i en samrådsredogörelse kommer planen sedan ut för granskning.

Planområdet ligger mellan järnvägen och Siljans strand i direkt anslutning till Långbryggan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av pågående camping­verksamhet vid Siljans strand. Infartsvägen till campingen flyttas närmare järnvägen för att möjliggöra fler platser för uppställning av tält och husvagnar. Tallarna inom området ges ett lämplig skydd för att bevara platsens karaktär. Lokstallarna som ligger inom planområdet ges användningsbestämmelser som möjliggör dem för diverse publika verksamheter.