Rättviks kommun
Rättviks kommun

Detaljplan Siljansbadets camping

Granskningstiden är slut


Planområdet ligger mellan järnvägen och Siljans strand i direkt anslutning till Långbryggan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av pågående camping­verksamhet vid Siljans strand. Infartsvägen till campingen flyttas närmare järnvägen för att möjliggöra fler platser för uppställning av tält och husvagnar. Tallarna inom området ges ett lämplig skydd för att bevara platsens karaktär. Lokstallarna som ligger inom planområdet ges användningsbestämmelser som möjliggör dem för diverse publika verksamheter.

Detaljplanen var ute för samråd 14 augusti till 2 oktober 2019. Inkomna synpunkter är besvarade i samrådsredogörelsen.

Planförslaget har varit på granskning 16 december 2019 till 31 januari 2020. Inkomna synpunkter bemöttes i granskningsutlåtande.

Efter granskningen har inkomna synpunkter beaktats och planhandlingarna ändrats i den omfattning att Rättviks kommun beslutat ställa ut planhandlingarna för förnyad granskning i enlighet med PBL kap 5 § 25.

Planen har varit ute på en förnyad granskning mellan 17 april och 8 maj 2020.

Nu förbereds planhandlingarna för antagande i KS.