Rättviks kommun
Rättviks kommun

Aktuella planer

Detaljplaner på samråd eller granskning.

På undersidorna till den här sidan, se menyn till vänster, finns samtliga aktuella detaljplaner som är på samråd eller granskning.

Planprioritering

Planprioritering våren 2020

Ärende

Status

Prio

Uppdrag

Syfte

ÖVERSIKTLIG PLANERING

Bostadsförsörjningsprogram

Arbete pågår.

1

Omnämns i ÖP.

Revidering av befintligt program.

Parkeringspolicy

Arbete pågår.

1

Omnämns i ÖP.

Policy för hur kommunen arbetar med parkerings­platser.

Gestaltningsprogram

Påbörjad.

1

Omnämns i ÖP.

Riktlinjer för utformning och gestaltning av kommunens offentliga miljöer.

Vindbruksplan

Påbörjad.

2

Omnämns i ÖP.

Revidering av plan från 2010.

Fördjupad översiktsplan Rättvik tätort

Arbete ej påbörjat.

2

Omnämns i ÖP.DETALJPLAN/OMRÅDESBESTÄMMELSER

Detaljplan Lerdal 4:88 Sjöstaden

Arbete pågår. Förnyad granskning.

1

2015

Möjliggöra för camping­stugor och strand­promenad.

Detaljplan Sjurberg 32:1 mfl Persborg

Arbete pågår. Samråd.

1

2017

Ändrad användning till bostäder.

Detaljplan Rättvik 1:5 mfl Siljansbadets camping

Arbete pågår. Förnyad granskning.

1

2018

Utökning av campingområde.

Detaljplan Lerdal 82:1

Arbete pågår. Samråd.

1

2019

Ta bort prickmark för att möjliggöra ny tomt.

Detaljplan Magistern 1 mfl

Arbete ej påbörjat.

2

2020

Möjliggöra byggande av flerfamiljshus.

Områdesbestämmelser Södra Rättvik

Arbete pågår med Utby.

2

2017

Stort behov för bygglov/nämnd.

Wasa 1

Arbete ej påbörjat. Vilande.


2019

Ta bort prickmark för att möjliggöra biltvätt.

Detaljplan Lerdal 13:6

Arbete vilande. Granskning.


2017

5–6 villatomter.


ANSÖKAN OM PLANBESKED

Detaljplan
Ljugarudden

Ansökan om
planbesked.Möjliggöra
fritidshusbebyggelse
i LIS-område.

Detaljplan
Utsikten

Ansökan om
planbesked.Möjliggöra
byggande av småhus.

Kontakt

Mark- och planenheten
0248-70 000 (vxl)
mark.plan@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik