Detaljplaner på samråd eller granskning

Här hittar du aktuella detaljplaner som är på samråd eller granskning.

På sidan "Pågående detaljplanering" listas vilka detaljplaner som befinner sig i en aktiv planprocess..

Rätt till överklagande

Sakägare som under samrådstiden och granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Kontakt

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik
mark.plan@rattvik.se