Rättviks kommun

Detaljplan Stiernhööksgymnasiet

Detaljplan för del av Rättviks Prostgård 1:10 och Rättvik 1:15 (del av Stiernhööksgymnasiet) antogs av kommunstyrelsen 2014-11-11

Detaljplanen vann laga kraft 2014-12-09.

Detaljplanen medger att användningen av del av marken på gymnasieskolans område även kan rymma kontor och handelsträdgård. Samtidigt har detaljplanen för de delar av skolområdet som ännu inte tagits i anspråk för bebyggelse upphävts. 

Kontakt

Mark- och planenheten
0248-70 000 (vxl)
mark.plan@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik