Rättviks kommun

Granskning av detaljplan för Oreplasts verksamhet (Näset 196:14 m.fl.) i Furudal

Detaljplan för området kring Oreplasts verksamhets i Furudal, har upprättats av samhällsutvecklingsförvaltningen i Rättviks kommun. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ut verksamheterna inom det område som omfattar Oreplasts verksamhet och räddningstjänsten i Furudal.

I kommunens översiktsplan från 1992 ligger fastigheterna inom tätortsområde för Furudals samhälle. Planförslaget bedöms inte innebära någon betydande påverkan på miljön, människors hälsa eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser.

Förslaget finns nu utställt för granskning under perioden 9 april till den 2 maj 2018.

Detaljplan för Oreplasts verksamet (Näset 196:14 m.fl.)PDF

Översiktskarta och plankartaPDF

SamrådsredogörelsePDF

Planhandlingarna finns också att se på kulturhuset/biblioteket, i kommunhusets foajé samt på Furudals bibliotek.

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till:

Samhällsutvecklingsförvaltningen
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

eller via e-post till:
mark.plan@rattvik.se

senast 2 maj 2018

Den som inte framfört sina synpunkter senast detta datum kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor besvaras av

Mark- och planchef
Anders Sydén
0248-70 153