Rättviks kommun
Rättviks kommun

Antagen detaljplan för fastighet Lerdal 15:32 (Fyrklöverns stugby) - ännu inte vunnit laga kraft

Detaljplan för fastighet Lerdal 15:32 (Fyrklöverns stugby) har antagits av kommunstyrelsen.

Antagen detaljplan

Detaljplan för Fyrklöverns stugby, Lerdal 15:32, har upprättats av samhällsutvecklings­förvaltningen i Rättviks kommun. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att stycka av befintliga stugor inom området till fristående fastigheter. Planen gör det också möjligt att bygga ut stugorna. Söder om stugbyn, inom ett idag obebyggt område nära slalombacken, ges möjlighet att uppföra ett antal nya friliggande småhus.

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen 26 mars 2019 men har inte vunnit laga kraft ännu. Först när överklagande tiden på tre veckor har gått ut utan att planen blivit överklagad vinner planen laga kraft och börjar då att gälla. De som har rätt att överklaga planen har fått information om detta.