Rättviks kommun

Kungörelse bygglov

Rättviks Fastigheter AB har beviljats bygglov för flerbostadshus på fastigheten Mangeln 1, Ågatan 5. Dnr 2017-B205 Del § 175.

Åtgärden är förenlig med detaljplanen. Frågor om ärendet besvaras av byggnadsinspektör Fredrik Bengs tel. 0248-70 167.

Kungörelse om bygglovsbeslutet kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar på www.poit.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov kan överklagas senast fyra veckor efter kungörelsen, det vill säga senast 2017-12-19.

Motivering till överklagan märkt ”Dnr 2017-B205, del § 175” tillsammans namn och adressuppgifter samt underskrift skickas då till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik