Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Kungörelse

Miljö- och byggnadsnämnden i Rättviks kommun har tagit emot en ansökan om bygglov för en 48 meter stagad mast och tre teknikbodar på fastigheten Sätra 22:14. Fastigheten ligger väster om Dalhallavägen, i höjd med Lugnet.

Berörda sakägare ges tillfälle att yttra sig om ansökningarna, enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.

Eventuellt yttrande kan lämnas senast 2017-11-30 till:

Rättviks kommun
Miljö- och byggenheten
795 80 Rättvik

Alternativt med epost till miljo.bygg@rattvik.se

Märk ditt yttrande med ärendets diarienummer 2017-B208.

Ansökningar med tillhörande handlingar finns tillgängliga hos miljö- och byggenheten.

Frågor om ärendet besvaras av byggnadsinspektör
Fredrik Bengs tel. 0248-70 167