Särskilt boende

Rättviks Kommun vill ge dig möjlighet att bo kvar i eget boendet även om du har omfattande behov av omsorg och stöd. Om du trots flera insatser i form av till exempel hemtjänst, trygghetslarm och dagverksamhet inte kan få dina behov tillgodosedda i det egna hemmet kan bostad i ett särskilt boende vara det bästa alternativet. Du ansöker om särskilt boende hos kommunens biståndshandläggare.

För att du ska beviljas särskilt boende krävs att:

  • Du själv har en önskan att flytta till särskilt boende.
  • Du har behov som inte kan tillgodoses på annat sätt.
  • Ditt omvårdnadsbehov är omfattande under hela dygnet och att andra insatser inte kan tillgodose behoven.

Att du har svårigheter med bostadens tillgänglighet och storlek, trädgårdsskötsel, eller att det finns brister i bostadens utformning är inget skäl för att beviljas särskilt boende. Inte heller är hög ålder eller att dina närståendes har behov av trygghet skäl för att beviljas särskilt boende.

I Rättviks Kommun finns fem särskilda boenden, tre i centrala Rättvik, ett i Boda och ett i Furudal.

Erbjudande om boende

När biståndshandläggaren beviljat dig särskilt boende skickas beslutet till kommunens boendesamordnare. Boendesamordnaren lämnar över beslutet till ansvarig enhetschef som har ledig lägenhet. Enhetschefen kontaktar dig och du får möjlighet att besöka det aktuella boendet. Detta ska ske inom två arbetsdagar och besked om inflyttning ska ske inom tre dagar.

Vid erbjudande av lägenhet förväntas du acceptera anvisningen. Du har inte ovillkorligen rätt till ett specifikt boende. Efter inflyttning i erbjudet boende kan du ställa dig i kö för flytt till önskat särskilt boende inom kommunen.

Kontakt

0248-70 000 vx
fax 0248-70 346
sociala@rattvik.se

Besöksadress
Golfvägen 1 A
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Socialförvaltningen
795 80 Rättvik