Trafikregler och säkerhet


Trafikförordningen

De flesta trafikregler som bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken finns i Trafikförordningen (SFS 1998:1276).

Trafikregler gäller överallt, både på vägar och i terrängen – terräng är enligt trafikförordningen allt som inte är väg.

Typiskt för dessa regler är att de är generella d v s de gäller i hela landet och vägmärken används bara undantagsvis för att visa på regeln.

Hela trafikförordningen nås via länk till höger.

Lokala trafikföreskrifter

Till skillnad från de generella reglerna finns Lokala trafikföreskrifter – LTF – regler som bara gäller inom tättbebyggt område. Dessa beslutar kommunen om med undantag för vägar där staten är väghållare. Kommunen beslutar för samtliga vägar inom tättbebyggt område i centrala Rättvik, Vikarbyn, Boda och Furudal om föreskrifterna gäller hastighetsbegränsning, enkelriktad trafik, förbud att stanna och tidsbegränsad parkering.

Exempel på en sådan bestämmelse är att inom centrala Rättvik gäller 30 kilometer per timme.

Gällande lokala trafikföreskrifter finns på transportstyrelsens webbplats.

Polisen ansvarar för övervakningen.

Permanenta förändringar inom tättbebyggt område beslutas av trafiknämnden = kommunstyrelsens allmänna utskott, ksau.

Beslut om tillfälliga och permanenta förändringar utom tättbebyggt område beslutas av Länsstyrelsen.
 


 Kontaktinformation

Samhällsutveckling

Besöksadress
Vasagatan 1, Rättvik
Kommunhuset (Annexet)

Trafikhandläggare
Jeanette Engström
0248-70 155

 

Denna sida uppdaterades 2014-02-27 av Yvonné Wennberg Öhrnell