Tillsynsplan


avseende alkoholservering i Rättviks kommun

Enligt 8 kap 1 § alkohollagen utövas den omedelbara tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna av kommunen och polismyndigheten. I Rättviks kommun är det kommunstyrelsen som har att utöva tillsyn på restauranger som innehar serveringstillstånd. Uppgiften är delegerad till socialförvaltningen - för närvarande alkoholhandläggaren - som i första hand får anlita socialsekreterarna. Ett avtal finns även mellan kommunerna i Dalarna att utföra tillsyn över kommungränserna i samverkan.

Tillsynen avser såväl tillståndshavare med permanent serveringstillstånd som tillståndshavare som har tillfälligt tillstånd till servering av starköl, vin eller spritdrycker.

I Rättviks kommun har drygt 20 restauranger permanent serveringstillstånd. Målet ska vara att samtliga serveringsställen ska besökas enligt en gradering som bygger på en kartläggning där man bedömer hinder, hot eller risker som finns inom tillsynsområdet.

Utöver dessa besök ska vid något tillfälle företas tillsyn i samarbete med andra myndigheter såsom polismyndigheten, skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten, miljökontoret och brandväsendet.

Tillsyn ska också ske när tillfälligt tillstånd till allmänheten har meddelats såsom under festivaler, i öltält, under marknader etc.

Kommunen och polismyndigheten utövar även tillsyn över detaljhandel med öl klass II (folköl).

Företagna tillsynsbesök ska redovisas till kommunstyrelsen.

Enligt 17 kap § 30 alkohollagen får kommunen ta ut en avgift för tillsynen av den som fått tillstånd. Kostnaden för tillsynen tas ut enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige 2008-12-16 (se under rubriken "Serveringstillstånd").

Tillsynen ska alltid ske två och två av säkerhetsskäl och för att kunna bestyrka uppgiften i inspektionsrapporten. Efter genomförd tillsyn ska särskilt tillsynsprotokoll fyllas i.

Tillsynen kan delas in i förebyggande tillsyn, inre tillsyn och yttre tillsyn

Den förebyggande tillsynen är mycket viktig och ska bedrivas bland annat i form av information till blivande tillståndshavare och erbjudanden om utbildningstillfällen. Ett informationsmaterial ska också framställas i syfte att förebygga problem genom att krögarna vet vad som gäller.

Den inre tillsynen avser kontroll av uppgifter från olika myndigheter såsom Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Polismyndigheten samt rapporter avseende andra myndigheters restauranginspektioner, exempelvis Räddningstjänsten och Miljöförvaltningen. Företagens försäljningssiffror undersöks genom kontroll av den årliga restaurangrapporten från tillståndshavarna.

Den yttre tillsynen  innebär kontroll av att alkoholserveringen sker i enlighet med tillståndet och gällande lag. Denna tillsyn förutsätter inspektion kvälls- och nattetid, särskilt under veckosluten. Bedömning ska göras av ordningsläget i och utanför restaurangen, graden av berusning hos gästerna och kontroll av att servering inte sker till minderåriga etc.

En del av den yttre tillsynen är riktad tillsyn innebärande kontroll av
till exempel kassa- och bokföringsrutiner, arbetstillstånd med mera. Denna kontroll genomförs tillsammans med andra myndigheter (polis, Skatteverket, länsstyrelsen, räddningstjänsten), som var och en granskar utifrån sin kompetens. Även övervakning av marknadsföringen ingår i den yttre tillsynen.

Den yttre tillsynen ska bedrivas enligt följande gradering:

Mycket låg prioritet
Mycket låg prioritet får de tillståndshavare som endast vänder sig till ett slutet sällskap och där inget är känt om störningar från verksamheten. Kommunen väljer att endast ha telefonkontakt med tillståndshavaren och/eller gör ett socialt tillsynsbesök.

Observera att kommunens alkoholpolitiska program och riktlinjer kanske säger att alla tillståndshavare ska få ett besök per år.

Låg prioritet
Låg prioritet får de tillståndshavare som har festvåningsrättigheter och som vänder sig till olika slutna sällskap eller är en restaurang med serveringstillstånd till allmänheten med hög kostnadsbild där i huvudsak familjer och äldre gäster är restaurangens besökare.

  • Låg alkoholförsäljning
  • Inget nöjesutbud
  • Inga kända störningar


Kommunen väljer att besöka restaurangen 1 gång per halvår.

Hög prioritet
Hög prioritet får de tillståndshavare som har tillstånd för allmänheten och där det finns kända störningar.

  • Restauranger som vänder sig till unga vuxna
  • Matrestaurang med hög alkoholförsäljning
  • Nöjesutbud förekommer tillfälligt eller under viss period


Kommunen väljer att besöka restaurangen tre gånger per halvår med prioritering under viss period. Samordnad tillsyn med annan myndighet 1 gång per halvår.

Mycket hög prioritet
Mycket hög prioritet får de tillståndshavare som har tillstånd för allmänheten och med ett återkommande nöjesutbud för unga eller för vuxna.

  • Nöjesrestaurang/disco/pub med låg matförsäljning och hög alkoholförsäljning
  •  Återkommande störningar


Kommunen väljer att besöka restaurangen fem gånger per halvår. Samordnad tillsyn sker två gånger per halvår.

Utifrån ovanstående kan de olika tillsynsobjekten beskrivas.

Tillsynsplanen ingår i kommunens riktlinjer där planens mål och syfte klargörs samt hur planen ska utvärderas och följas upp.Kontaktinformation

Alkoholhandläggare
Yvonne Cederquist Olsson 0248-70 208
måndag-fredag kl. 8-16

 

Denna sida uppdaterades 2013-11-11 av Yvonné Wennberg Öhrnell