Välkomna till Rättvik


Här finns information för lärarstuderande som valt Rättviks kommuns skolor 

Introduktion

Lärarstuderande som har valt och placerats i en partnerskola i Rättviks kommun inbjuds till en introduktion för att bli bekant med partnerskolorna dess personal samt skolledning.

Introduktionen syftar också till ge en god överblick över hur verksamheten är organiserad i Rättvik, från förskolenivå till förvaltningsnivå.

Mål

Lärarutbildarna i Rättviks kommun vill ge dig möjlighet att växla perspektiv och se skolan ur olika synvinklar. Du ska få en bra grund att stå på och därmed lättare växa in i en trygg lärarroll. Du skall få en så allsidig bild som möjligt av skolan och en uppfattning om vad det innebär att vara lärare i dag.

Vi vill att din utbildning ska bli så bra och innehållsrik som möjligt. Detta ställer krav både på dig och oss som lärarutbildare. Tillsammans skall vi därför samtala om ditt eget lärande utifrån dina observationer och reflektioner.

Fadderansvar

  • Syftar till att ge den studerande en viss yrkesidentitet under utbildningen.  
  • Är hela skolans angelägenhet.

Den studerande knyts i ett tidigt skede av utbildningen till en fadderskola och får därmed möjlighet att bli reellt delaktig i konkret pedagogisk yrkesverksamhet.

Fadderansvaret syftar även till att underlätta för den studerande att upprätthålla en regelbunden kontakt med sin fadderskola och i samverkan med dess personal aktivt studera och medverka i skolans verksamhet såväl under kurserna i pedagogiskt arbete som under övriga kurser.

För att få en bra och utvecklande kontakt mellan fadderskolan och de lärarstuderande är det av största vikt att det finns en regelbunden dialog.

Den studerande får information om friluftsdagar, studiedagar och andra viktiga händelser på skolan.
Protokoll från konferenser, klass- och elevråd håller också den studerande informerad om vad som händer på skolan.

En regelbunden kontakt mellan faddern och studenten via telefon och e-post är också en viktig del för att kontakten med den skolförlagda lärarutbildaren ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Detta kan skrivas in i den individuella planen som studenten ska ha från och med sin andra termin. Där ska också de arbeten som görs mellan VFU-perioderna dokumenteras.

Hjälp

För att hjälpa studenterna att uppnå studiemålen
ska vi:

  • ge studenterna de styrdokument som behövs till exempel lokala arbetsplaner.
  • ge studenterna tillfälle att prova egna idéer med eleverna. Och uppmuntra dem att pröva olika arbetssätt.
  • vid behov stötta studenterna i planering och genomförande. Samt presentera olika läromedel och undervisningsmaterial.
  • ge studenterna tid till reflekterande samtal.
  • ge studenterna möjlighet att deltaga vid planering och genomförande av utvecklingssamtal, föräldramöten och elevvårdskonferenser.
  • ge studenterna tillfälle att vara med på konferenser, studiedagar och gemensamma aktiviteter som till exempel friluftsdagar, studiebesök och personalvårdande aktiviteter.
  • ge studenterna inblick i hur varje skola arbetar med mobbing.
  • erbjuda studenterna fri pedagogisk lunch. (Grundskolan)

Lärarutbildare

På skolorna finns lärarutbildare. Ansvarig för introduktionsdagarnas planering och genomförande är koordinatorn för lärarutbildarlaget.Kontaktinformation

Koordinator för grundskola och förskola

Kerstin Israelsson
0248-70 363

Frågor om gymnasiet
Britt-Marie Tägt
0248-70 464

 

Denna sida uppdaterades 2012-10-19 av Camilla Staberg