Invandring och integration

Spelpjäser i rött, gult, grönt och blått som står tillsammans

mostphotos.com/AndyBckmn


Rättvik välkomnar flyktingar
Vill du vara kontaktperson?

Rättviks kommun har valt att ta emot flyktingar. Det är staten som finansierar flyktingmottagandet.

Statens krav på kommunen
Kommunen måste ha skriftliga individuella introduktionsplaner för flyktingarna. Kommunen ska erbjuda svenskundervisning och introduktion, anpassad till person, så att introduktionen blir möjlig.

Introduktionsplanen – detta ingår

 • Boendet.
 • Den personliga situationen.
 • Familjeförhållanden.
 • Utbildnings- och yrkeserfarenhet.
 • Utbildning i svenska och studieorientering.
 • Samhälls- och arbetslivsorientering.
 • Rådgivning.
 • Arbetsmarknadsservice.

Flyktingar och invandrare omfattas av samma medborgerliga rättigheter och skyldigheter som vilken kommuninvånare som helst.
Personen är själv ansvarig för sin egen introduktionsplan. I den individuella introduktionsplanen anges det som personen förbinder sig att genomföra under introduktionstiden.

Integrationspolitikens mål är

 • Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
 • En samhällsgemenskap som bygger på mångfald.
 • En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans av alla oavsett bakgrund och som alla är medansvariga för.

Språket och de koder som ett samhälle är uppbyggt av är viktigt bli en del av för att integreras i vårt samhälls- och arbetsliv.

Dokument som ligger till grund för introduktionsarbetet är

 • Propositionen 1997/98:16 ”Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik”.
 • Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande med mera.
 • Lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

Alla som flyttar till Sverige och som har fått uppehållstillstånd som flykting eller av flyktingliknade skäl har rätt att få introduktion. Målet med introduktionen är att den ska leda till egenförsörjning.

Du kan hjälpa till genom att vara kontaktperson till någon av de nyanlända. Kontakta kommunens samordnare.Kontaktinformation

Jessica Tyskhagen
0248-70 216

 

Denna sida uppdaterades 2014-08-01 av Yvonne Cederquist Olsson