Personalinloggning mejlprogram
Inloggning för skribenter
Rättviks kommuns vapen
Rättvik
läsWEB

Stiftelser och fonder

Svenska sedlar.

Pengar. Foto: www.fotoakuten.se

Rättviks kommun förvaltar tio stiftelser/donationsfonder där den årliga avkastningen på kapitalet är disponibelt för de ändamål som anges i respektive stiftelse/fond.

Kommunstyrelsens allmänna utskott tar i egenskap av förvaltare för respektive stiftelse beslut om utdelning ur fonderna.

Fonder markerade med * är fonder du kan ansöka ur, annonsering sker i juli varje år.

Stiftelsen Rektor Anders Vikars minnesfond *

Ändamål
Premium till sökande från Rättviks, Bingsjö-Dådrans och Boda församling som ska bedriva fortsatta studier. Utdelning ska ske vartannat år.  Nästa utdelning blir hösten 2017.

Handläggningsrutiner
Annonsering. Kulturenheten lämnar förslag på utdelning. Beslut i kommunstyrelsens allmänna utskott.

Stiftelsen Boda Brandstodsbolags fond *

Ändamål
Stöd till jord-, skogs- och trädgårdsnäringen inom Boda församling genom bidrag till utbildning, studieresor eller andra lämpliga åtgärder. Avkastningen får inte användas till att täcka behov som ska tillgodoses med allmänna medel.

Handläggningsrutiner
Annonsering. Beslut i kommunstyrelsens allmänna utskott.

Stiftelsen Rättviks Barnens dags stipendiefond *

Ändamål
Stipendier åt unga personer i behov av ekonomiskt stöd för sin utbildning. Utdelning ska ske vartannat år. Nästa utdelning blir hösten 2017.

Handläggningsrutiner
Annonsering. Särskild ansökningsblankett, som finns under Blanketter, på Stiernhööksgymnasiet och på kommunkontoret. Beslut i stipendienämnden.

Stiftelsen Anders Lidén och Ing-Britt Svedlunds samfond *

Ändamål
Stöd till sjuka och funktionshindrade barn och ungdomar under 21 år inom Rättvik, Bingsjö-Dådran och Boda församlingar. Avkastningen får inte användas till att täcka behov som ska tillgodoses med allmänna medel. Intyg om funktionshindret ska medfölja ansökan.

Handläggningsrutiner
Annonsering. Ansökningar remitteras till socialförvaltningen. Beslut i kommunstyrelsens allmänna utskott.

Stiftelsen Rättviks kommuns sociala samfond *

Ändamål
Stöd till äldre och funktionsnedsatta samt övriga behövande inom Rättviks, Bingsjö-Dådran och Boda församlingar. Avkastningen får inte användas till att täcka behov som ska tillgodoses med allmänna medel.

Handläggningsrutiner
Annonsering. Ansökningar remitteras till socialförvaltningen. Beslut i kommunstyrelsens allmänna utskott.

Stiftelsen samfond för grundskolan i Rättviks kommun

Ändamål
Utdelning av stipendier till förtjänta elever samt gemensamma ändamål för eleverna. Under de senaste åren har utdelningen enbart använts för gemensamma ändamål.

Handläggningsrutiner
Rektorskonferensen prioriterar ett årligt ändamål. Beslut i kommunstyrelsens allmänna utskott.

Stiftelsen Korsnäs AB:s stipendiefond

Ändamål
Stipendier samt gemensamma ändamål för eleverna i Furudals skola. Under de senaste åren har utdelningen enbart använts för gemensamma ändamål.

Handläggningsrutiner
Förslag från skolledningen i Furudals skola. Beslut i kommunstyrelsens allmänna utskott. Eleverna informeras vid läsårets slut.

Stiftelsen Johan och Anna Rustas fond

Ändamål
Aktivitetsmateriel och andra utgifter som är förknippade med elevernas fritid vid Furudals skola.

Handläggningsrutiner
Beslut vid Furudals skola i samråd mellan rektor, lärarkåren och elevrådet. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen.

Stiftelsen Fräs Kerstin Hanssons donationsfond

Ändamål
Trivselanordningar, förskönande eller speciell driftskostnad vid Enådal. Får även användas till nedbringande av driftskostnader.

Handläggningsrutiner
Enhetschefen beslutar om inköp. Sammanställning till kommunstyrelsen vid årets slut.

Stiftelsen Astrid Perjons fond

Ändamål
Glädje och hjälp till äldre i kommunen som vistas i hemmet eller hos anförvanter.

Handläggningsrutiner
Förslag från diakonin. Beslut i kommunstyrelsens allmänna utskott.

Edith Anderssons fond – administreras av Lions Club Rättvik

Ungdomar med funktionsnedsättning och som är hemmahörande i Rättviks kommun har möjlighet att söka pengar från fonden.

  • Ungdomar med till exempel synskada, hörselskada, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är exempel som kan vara aktuella för bidrag.
  • Bidrag lämnas till målinriktade studier som kan ge arbete eller höjd livskvalité.
  • Studier av karaktären tidsfördriv kvalificerar inte till bidrag.
  • Ungdom är du i det här sammanhanget upp till 25-års ålder.

Bidragens storlek beslutas av styrelsen i Lions Club Rättvik.

I ansökan bör du
Berätta lite om dig själv.
Vilken utbildning vill du gå? Varför?
Behöver du hjälpmedel för att kunna genomföra studierna?

Ansökan görs skriftligt och kan skickas året runt till
Lions Club
Långbacken 6B
795 35 Rättvik

Denna sida uppdaterades 2016-11-03 av Terese Renbro

Dela:

Rättviks Kommun

Kontaktinformation

Kommunsekreterare
Terese Renbro
0248-70 184

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättvik kommun
795 80 Rättvik

Ansökan sänds till
Fondens/stiftelsens namn
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Rättviks kommun

SE-795 80 Rättvik

Telefon    +46-(0)248-70 000

Org nr      212000-2171

E-post      rattvik@rattvik.se


Besöksadress

Vasagatan 1, Rättvik

Öppet vardagar kl. 8–12, 13–16

Dag före röd dag kl. 8–12