Rättvik
läsWEB

Stipendier och fonder

Svenska sedlar.

Pengar. Foto: www.fotoakuten.se

Rättviks kommun förvaltar tio stiftelser/donationsfonder med ett kapital på cirka 3 440 tusen kronor. Den årliga avkastningen på kapitalet är disponibelt för de ändamål som anges i respektive stiftelse/fond.

Kommunstyrelsens allmänna utskott tar i egenskap av förvaltare för respektive stiftelse beslut om utdelning ur fonderna.

Stiftelsen Rektor Anders Vikars minnesfond

Ändamål: Premium till sökande från Rättviks, Bingsjö-Dådrans och Boda församling som ska bedriva fortsatta studier. Utdelning ska ske vartannat år.  Nästa utdelning blir hösten 2015.

Handläggningsrutiner: Annonsering. Kulturenheten lämnar förslag på utdelning. Beslut i kommunstyrelsens allmänna utskott.

Stiftelsen Boda Brandstodsbolags fond

Ändamål: Stöd till jord-, skogs- och trädgårdsnäringen inom Boda församling genom bidrag till utbildning, studieresor eller andra lämpliga åtgärder. Avkastningen får inte användas till att täcka behov som ska tillgodoses med allmänna medel.

Handläggningsrutiner: Annonsering. Beslut i kommunstyrelsens allmänna utskott.

Stiftelsen Rättviks Barnens dags stipendiefond

Ändamål: Stipendier åt unga personer i behov av ekonomiskt stöd för sin utbildning. Utdelning ska ske vartannat år. Nästa utdelning blir hösten 2015.
Handläggningsrutiner: Annonsering. Särskild ansökningsblankett, som finns under Blanketter, på Stiernhööksgymnasiet och på kommunkontoret. Beslut i stipendienämnden.

Stiftelsen Anders Lidén och Ing-Britt Svedlunds samfond

Ändamål: Stöd till sjuka och funktionshindrade barn och ungdomar under 21 år inom Rättvik, Bingsjö-Dådran och Boda församlingar. Avkastningen får inte användas till att täcka behov som ska tillgodoses med allmänna medel. Intyg om funktionshindret ska medfölja ansökan.

Handläggningsrutiner: Annonsering. Ansökningar remitteras till socialförvaltningen. Beslut i kommunstyrelsens allmänna utskott.

Stiftelsen Rättviks kommuns sociala samfond

Ändamål: Stöd till äldre och funktionsnedsatta samt övriga behövande inom Rättviks, Bingsjö-Dådran och Boda församlingar. Avkastningen får inte användas till att täcka behov som ska tillgodoses med allmänna medel.

Handläggningsrutiner: Annonsering. Ansökningar remitteras till socialförvaltningen. Beslut i kommunstyrelsens allmänna utskott.

Stiftelsen samfond för grundskolan i Rättviks kommun

Ändamål: Utdelning av stipendier till förtjänta elever samt gemensamma ändamål för eleverna. Under de senaste åren har utdelningen enbart använts för gemensamma ändamål.

Handläggningsrutiner: Rektorskonferensen prioriterar ett årligt ändamål. Beslut i kommunstyrelsens allmänna utskott.

Stiftelsen Korsnäs AB:s stipendiefond

Ändamål: Stipendier samt gemensamma ändamål för eleverna i Furudals skola. Under de senaste åren har utdelningen enbart använts för gemensamma ändamål.

Handläggninsrutiner: Förslag från skolledningen i Furudals skola. Beslut i kommunstyrelsens allmänna utskott.  Eleverna informeras vid läsårets slut.

Stiftelsen Johan och Anna Rustas fond

Ändamål: Aktivitetsmateriel och andra utgifter som är förknippade med elevernas fritid vid Furudals skola.

Handläggningsrutiner: Beslut vid Furudals skola i samråd mellan rektor, lärarkåren och elevrådet. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen.

Stiftelsen Fräs Kerstin Hanssons donationsfond

Ändamål: Trivselanordningar, förskönande eller speciell driftskostnad vid Enådal. Får även användas till nedbringande av driftskostnader.

Handläggningsrutiner: Enhetschefen beslutar om inköp. Sammanställning till kommunstyrelsen vid årets slut.

Stiftelsen Astrid Perjons fond

Ändamål: Glädje och hjälp till äldre i kommunen som vistas i hemmet eller hos anförvanter.

Handläggningsrutiner: Förslag från diakonin. Beslut i kommunstyrelsens allmänna utskott.

Denna sida uppdaterades 2014-12-25 av Yvonne Wennberg Öhrnell

Dela:

Rättviks Kommun

Kontaktinformation

Kansliet
Margareta Östberg
0248-70 184

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättvik kommun
795 80 Rättvik

Ansökan sänds till
Fondens/stiftelsens namn
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Rättviks kommun

SE-795 80 Rättvik

Telefon    +46-(0)248-70 000

Org nr      212000-2171

E-post      rattvik@rattvik.se


Besöksadress

Vasagatan 1, Rättvik

Öppet vardagar kl. 8–12, 13–16

Dag före röd dag kl. 8–12

Producerad av

Impera