Folkölsförsäljning

Ett hörn av en förpackning med folköl. Du måste vara 18 år för att få köpa.


Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl ska anmäla verksamheten till kommunen och har skyldighet att utöva tillsyn samt utarbeta ett program för egenkontroll. Kommunen har rätt att ta ut en tillsynsavgift.

Villkor för att få bedriva försäljning av folköl

Detaljhandel med öl (AL 5 kap 5 §) är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, tillåten under villkor att verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel

 1. som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, och
 2. som är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs mat.

Utan  hinder av vad som föreskrivs i första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl.

Den som bedriver detaljhandel med folköl ska anmäla verksamheten till den kommun där försäljningen sker. Försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.

Den som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har erforderliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen. För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt program.

Servering av öl (AL 8 kap 8 § 2 st) är tillåten om:

 • Verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel som
 1. ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, och
 2. är avsedda för stadigvarande verksamhet med livsmedel och där mat serveras samtidigt.

Den som avser att bedriva servering av folköl ska anmäla verksamheten hos den kommun där serveringen ska ske. Servering får inte påbörjas innan anmälan har gjorts. Vad nu sagts gäller inte i fall som avses i 1 § andra stycket eller den som har serveringstillstånd.

Den som är anmälningsskyldig enligt tredje stycket ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen. För egenkontrollen ska det finnas ett för verksamheten lämpligt program.

Anmälan
Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl ska anmäla verksamheten hos kommunen där försäljning sker.

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl är skyldig att utöva tillsyn och har skyldighet att utarbeta ett program för egenkontroll.

Exempel på vad ett egenkontrollprogram kan innehålla

 • Namn på försäljningsansvarig
 • Plan för information till nyanställda om regler och rutiner
 • Plan för regelbundna repetitioner av regler och rutiner
 • Regler som garanterar att öl inte marknadsförs och säljs i strid med bestämmelserna
 • Plan för intern kontroll av hur personalen följer reglerna
 • Tydlig information om hur reglerna ska anslås i butiken
 • Dokumentation av att programmets olika moment genomförts
   

Kommunen ska i sin tillsynsverksamhet kontrollera att egenkontrollprogrammet upprättas och efterlevs;

 • Hur personalen får information om alkohollagens bestämmelser
 • Vilka rutiner som tillämpas vid försäljning av folköl
 • Ansvaret och formerna för ålderskontrollen bör särskilt behandlas i programmet
 • Försäljningsansvarig (måste ha fyllt 18 år) ska finnas till hands vid eventuella problem med försäljningen.

Försummelse om egentillsynen eller ifråga om utarbetande av egenkontrollprogram kan komma att utgöra grund för beslut om förbud mot försäljning av öl enligt 7 kap 21 § Alkohollagen.

Tillsyn, sanktioner och ansvar

Tillsyn utövas av kommun eller polismyndigheten. Föranleder detaljhandel med eller servering av folköl olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller om bestämmelserna i denna lag inte följs, får kommunen förbjuda den som bedriver försäljningen att fortsätta verksamheten eller, om förbud är en alltför ingripande åtgärd, meddela en varning.

Ett förbud enligt första stycket kan inskränkas till att gälla för vissa närmare angivna tider eller under vissa närmare angivna omständigheter. Förbud meddelas för en tid av sex månader eller, vid upprepad eller allvarlig försummelse, tolv månader räknat från det att den som bedriver försäljningen fått del av beslutet.

Den kommun där försäljningsstället är beläget beslutar om ingripande enligt denna paragraf. Saknas fast försäljningsställe beslutar den kommun där det företag som bedriver försäljningen har sitt säte eller där den person som bedriver försäljningen har sitt hemvist. Om personen inte har hemvist inom landet beslutar Stockholms kommun. (9 kap 19 §)

På begäran av tillsynsmyndighet ska den som bedriver servering av eller detaljhandel med folköl lämna de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till rörelsens lokaler för att utöva tillsynen. (9 kap 15 §)

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer sprit eller alkoholdrycker utan tillstånd eller annars i strid med denna lag,döms för olovlig försäljning av alkohol till böter eller fängelse i högst två år. (11 kap 3 §)

Om ett brott som anges i 1 eller 3 § har begåtts uppsåtligen och är grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits yrkesmässigt eller i större omfattning, eller har varit inriktad mot ungdomar.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anskaffar, överlämnar eller bjuder på alkoholdrycker i strid med 3 kap 9 § döms för olovligt anskaffande av alkoholdrycker till böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst fyra år. (11 kap 7 §)

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer eller lämnar ut alkoholdrycker i strid med 3 kap 7 eller 8 § till någon som inte har uppnått föreskriven ålder eller som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel döms för olovlig dryckeshantering till böter eller fängelse i högst sex månader. (11 kap 9 §)

För olovlig dryckeshantering döms också den som säljer folköl i strid med förbud som meddelats enligt 9 kap 19 §. (11 kap 9 § punkt 3)

Kommunens ansvar
Kommunstyrelsen är tillstånds- och tillsynsmyndighet i Rättviks kommun för verksamheter med servering av alkoholdrycker och detaljhandel med folköl. Myndigheten ska även tillhandahålla information och rådgivning utifrån de förutsättningar som föreskrivits i Alkohollagen och föra register över var den lagliga ölförsäljningen bedrivs.

Kommunen får ta ut avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl.

För kommunens registrering vill vi att ni besvarar frågorna i formuläret "Förfrågan" och återsänder det snarast till socialförvaltningen i Rättviks kommun.

Förekommer försäljning av folköl i lokalen ska ni anmäla det på blanketten "Anmälan om folkölsförsäljning" och till anmälan ska också ett egenkontrollprogram bifogas. Exempel på olika uppgifter som egenkontrollprogrammet bör innehålla finns ovan.

Förkortningar
AL = Alkohollagen
kap = kapitelKontaktinformation

Alkoholhandläggare
Yvonne Cederquist Olsson 0248-70 208

Postadress
Rättviks kommun
Socialförvaltningen
Yvonne Cederquist Olsson
795 80 Rättvik

 

Denna sida uppdaterades 2013-04-30 av Yvonné Wennberg Öhrnell