Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Omslag ur broschyren "Bygga i byar"


Här hittar du information om ditt bygge som kommunen kan hjälpa dig med

Översiktplan är en kommuntäckande plan som redovisar grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden och den framtida bebyggelseutvecklingen.

Detaljplanen innehåller juridiskt bindande bestämmelser för var man får bygga, vad byggnader och markområden skall användas till, byggnadshöjder, byggnaders utformning i stora drag med mera. Detaljplanområden, se kartor

Tomtmark till salu finns i kommunens tätorter.

Nybyggnadskarta beskriver hur fastigheten (tomten) som ska bebyggas ser ut. Med hjälp av denna placeras den nya byggnaden in och används som situationsplan vid bygglovet.

Bygglov är ett tillstånd som behövs när du ska bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad eller en anläggning.

Strandskydd gäller vid sjöar och vattendrag och omfattar både land- och vattenområdet. Normalt gäller skyddet 100 meter från strandlinjen. Ligger tomten nära vatten kan strandskyddsdispens behövas.

Om vatten ska dras in till huset så ska sökande visa att det går att ordna avlopp. Du kan ansluta till det kommunala ledningsverket om din fastighet ligger inom verksamhetsområdet, i annat fall till en enskild avloppsanläggning

Vid borrning för dricksvatten och bergvärme behöver man planera för skyddsavstånd enligt Normbrunn-07.

Fjärrvärme eller värmepump är ett miljövänligt alternativ till uppvärmning. Fjärrvärmenät finns i Vikarbyn och Rättvik.Kontaktinformation

Samhällsutveckling
Miljö- och byggenhet
Mark- och planenhet
0248-70 174 

Besöksadress
Vasagatan 1 (flygelbyggnaden)
Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

 

Denna sida uppdaterades 2014-06-02 av emma larsson