Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Bygdepeng

Bygdepeng är ett sätt att skapa lokal nytta från vindkraft och utgörs av en del av den samlade bruttoersättningen för den el som Hedbobergets vindkraftanläggning producererar.

Sök bygdepeng för Dalfors och Orebygden

Bygdepengen ska användas till sådant som främjar Dalfors och Orebygden. Det kan vara allt från små musikaftnar och utställningar till större renoveringar eller investeringar av anläggningar.
Maxbelopp att söka är 100 000 kronor.

Sista ansökningsdag är 31 mars varje år

Riktlinjer

Ansökan avser endast Dalfors och Orebygden.
Vid upprättandet av kommersiella vindkraftsanläggningar i Rättviks kommun ska avtalas med exploateringsföretagen att en så kallad bygdepeng årligen ska betalas ut till kommunen som en kompensation för utnyttjandet av kommunens naturresurser. Bygdepengen ska utgöra minst 0,5 % av den samlade bruttoersättningen för den el som vindkraftsverken producerar.

Bygdepengen ska användas till främjande av projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva för den bygd där kommersiell vindkraftsproduktion etableras. Bygdebegreppet ska ges en vid tolkning och får inte avgränsas alltför snävt. Om till exempel vindkraftsanläggningar etableras på platser där ingen eller en väldigt liten bygd berörs så kan en särskild fördelning av medlen göras dessutom ska hela kommunen eller om så berörs även intilliggande kommuner ges möjlighet att söka medel. Avgränsningen av ett område som kan tänkas få nyttja bygdepengen ska framgå av respektive avtal.

Vem kan ansöka om bygdepeng?

Alla registrerade föreningar eller organisationer med organisationsnummer i en berörd bygd kan söka bygdepeng. Maxbelopp att söka är 100 000 kronor per år. Vid ansökan ska fördelningen man/kvinna anges på grund av den viljeinriktning och handlingsplan för jämställdhet som finns inom Rättviks kommun.

Följande handlingar ska bifogas ansökan:

  • Ansökningsblankett
  • Dokument som styrker styrelsens sammansättning
  • Bestyrkt protokollsutdrag som visar att föreningen beslutat söka bygdepeng
  • Utdrag från Bolagsverket eller skattmyndigheten där föreningens/organisationens organisationsnummer klart och tydligt framgår samt vilka som är firmatecknare

Det kan dessutom behövas ytterligare handlingar eller uppgifter beroende på vad ansökan gäller.

Hur ansöker ni?

Ansökan sker på särskilda blanketter som finns att skriva ut på kommunens webbsida eller hämta på kommunhuset.

Medel kan inte sökas retroaktivt.

Vad kan man få stöd till?

Medlen ska användas till främjande av projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva för bygden. Det kan vara ett sätt att stärka samlingsplatser i byn eller för reparationer eller investeringar i gemensamma byggnader och anläggningar. Det kan också vara insatser för att utveckla besöksnäringen. Rena driftsbidrag betalas inte ut.

Hur fattas besluten?

Kommunstyrelsens allmänna utskott har beslutat att inrätta en rådsgrupp bestående av politiska representanter som ska yttra sig över ansökningarna om bygdepeng. Fredrik Ollén (M) och Jan Dahlquist (S) ingår idag i den gruppen. En prövning sker från fall till fall där nyttan och betydelsen av investeringen vägas in.

Om Hedbobergets vindpark

Vindkraftverk

15  Vestas V90–2 MW

Höjd

80 och 105 meter torn

Beräknad årsproduktion

85 miljoner kWh

Årlig CO2 besparing

upp till 68 000 ton

Driftsatt

mars 2009 och mars 2011

Ägare

Hedboberget Vind AB, O2 El Ekonomisk Förening, Dala Vindkraft Ekonomisk Förening, Rättviks Fastigheter AB, Mora kommun, Telge Energi Vind Ekonomisk Förening, Armada Fastigheter AB och AB Botkyrkabygge.

Blankett

Ansökan om bygdepengWord

Kontakt

Kommunsekreterare
Terese Renbro
0248-70 184

Rådsgrupp
Fredrik Ollén (M)
0248-70 600

Jan Dahlquist (S)
0248-70 630

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Kanslienheten
795 80 Rättvik