Avslutade medborgarförslag 2011


Medborgarförslag om ny fullstor bollhall/sporthall 
Dnr 2011/210 821 

Hej! Vi är ungdomar från Rättviksskolan som idrottar. Tyvärr är det svårt för oss att få tillräckligt med tid i sporthallen. Därför vill vi att Rättviks kommun bygger en ny fullstor bollhall/sporthall.
Vi bifogar våran namninsamling.

Yttrande
Barn- och ungdomsförvaltningen påtalar bland annat att önskemål om inomhushall för främst bollspel funnits uppemot 20 år. På senare tid har ny bollhall/sporthall varit på tapeten vid ett flertal tillfällen, men ingen gång har tankarna lett vidare till att en sporthall kunnat realiseras. 

En förhoppning är att sporthall/bollhall kan prioriteras nästa gång kommunen har ekonomiska resurser att satsa på idrottsanläggningar. Utifrån att kommunen på senare tid inte själva byggt fritidsan-läggningar utan istället gått in med stöd till driften av dessa anläggningar, kanske det skulle vara en möjlig väg om privata intressenter eller föreningar byggde och att kommunen istället gick in med driftsstöd. 

Yrkande
Anders Björkman (S) yrkade att det uppdras till samhällsbyggnads-förvaltningen att undersöka möjligheten att hitta en privat aktör som kan uppföra och driva sporthall/bollhall.

Kommunfullmäktiges beslut Kf 2011-12-15 § 130
1. Uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att undersöka möjligheten att hitta en privat aktör som kan uppföra och driva sporthall/bollhall.
2. Medborgarförslaget anses därmed behandlat. 
_____________________________________________________
Medborgarförslag om att hjälpa barn att få en egen dator 
Dnr 2011/152 000

För en tid sedan såg jag på TV om barnfattigdomen i Sverige och fick följande tanke:

Även i Rättvik finns säkert många barnfamiljer som inte har ekonomi att köpa en dator till hemmet. Detta medför att barnen kommer efter sina jämnåriga kamrater när det gäller datoranvändning.

I kommunen finns ett stort antal datorer som byts ut till nya snabbare, inte minst på gymnasieskolan, varvid de "uttjänta" skrotas.

Dessa datorer måste alltid rensas före skrotning. Varför inte därefter installera openoffice, ett gratisprogram, och internet och lämna till hjälporganisationerna i vår kommun, t ex Lions, som i sin tur delar ut dem till behövande. Jag tycker det är slöseri med resurser när det finns fortsatta användningsområden.

IT-enheten kommer kanske att slå ifrån sig med att det inte går men det tror jag att det gör om viljan finns.

Yttrande
Socialchefen påtalar bland annat att vid kontakt med IT-avdelningen uppger IT-chefen att de datorer som byts ut i skola och socialtjänst är så åldersstigna med föråldrade operativsystem, att kostnaden för att rensa dessa (cirka 1 500 kronor per dator) övergår värdet. Familjer som uppbär långvarigt försörjningsstöd har möjlighet att ansöka om stöd för att inhandla dator och då sker individuell behovsprövning.

Kommunstyrelsens beslut Ks 2011-12-13 § 236
- Med hänvisning till yttrande från socialchefen avslås medborgarförslaget.
______________________________________________________

Medborgarförslag om sponsring av datakurs till pensionärer
Dnr 2011/54 00

Jag hörde på radion att Älvdalen och Orsa kommun skulle sponsra pensionärer att få gå en datakurs, har talat med båda dessa kommuner och det stämmer.

Vi pensionärer som har liten pension har inte råd att gå en kurs för 600 - 800 kronor. Det är mycket pengar för oss, både radio och TV och tidningar hänvisar till datorn, på så sätt är vi utanför den informationen. Sedan skulle vi kunna betala räkningar över datorn. Hoppas få gehör för detta. 

Yttrande
Kanslichefen påtalar bland annat att under vecka 41, 2011 genom-fördes "Digitala veckan". ABF och Vuxenskolan var på sju platser vid tio tillfällen och gav datainformation för ovana och nyfikna.

Efter veckan har flera, som är intresserade av att lära sig mer om den nya tekniken, hört av sig till både ABF, Vuxenskolan och kommunens webbredaktion. I omgångar startar nu cirklar för målgruppen 55+ som inte har någon datorvana. Det är ett projekt som sträcker sig fram till juni 2012.

Fyra cirklar startar nu i höst i Bingsjö, Vikarbyn, Dalfors och Rättvik. I januari startar flera cirklar i andra byar runtom i Rättvik. Kostnaden för att vara med i en cirkel är 100 kronor.

Kommunstyrelsens beslut Ks 2011-12-13 § 238
- Med hänvisning till kanslichefens yttrande anses medborgarförslaget behandlat.
________________________________________________________

Medborgarförslag om att sänka hastigheten på riksväg 70 i höjd med Utby  
Dnr 2011/312 512 

Jag bor i Utby, strax söder om Rättviks. Byn har tre utfarter till riksväg 70. Under de senaste åren upplever jag att trafiken på riksväg 70 har ökat, framförallt under turistsäsong. Det är svårt att ta sig ut på v 70, dels beroende på att trafiken är så snabb men också att det i perioder är mycket trafik. Riksväg 70 är skyltat 90 kilometer i timmen.
Min önskan är att hastigheten sänks vid våra utfarter samt att hastighetskameror installeras. Jag känner oro för att det kan hända en trafikolycka i samband med att vi ska åka in eller ut från byn. I Utby bor flera barnfamiljer, äldre personer samt att vi också har ett populärt vandrarhem med många gäster.

Yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen påtalar att man är medveten om hastigheten på riksväg 70, men inte kan göra något åt det, eftersom vägen ägs av Trafikverket som också bestämmer om hastigheter, skyltning och kameror på deras vägar.

Eftersom detta inte är ett kommunalt ärende hänvisar samhälls-byggnadsförvaltningen förslagsställaren till Trafikverket för att där diskutera frågan vidare.

Kommunstyrelsens beslut Ks 2011-11-15 § 207
Med hänvisning till yttrandet från samhällsbyggnadsförvaltningen avslås medborgarförslaget.
_______________________________________________________

Medborgarförslag om Rättviks rondeller
Dnr 2011/157 31

Idag är rondellerna i kommunen relativt tomma. 

Vi vill ha mer utsmyckning/konst i rondellerna, till exempel kan skolorna ha ansvar över en eller flera, alternativt ha en designtävling under läsåret. 

Yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen påtalar att man är medveten om de "tomma" rondellerna. Förvaltningen har för avsikt att sköta rondellerna enligt projekt "Vackert Rättvik", som innebär att man ska ha ett öppet vägområde utan utsmyckningar för att fokus ska läggas på sidoområdena.
Kommunstyrelsens beslut Ks 2011-11-15 § 208
1. Uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att beakta medborgarförslagets intentioner i fortsatta amtal med Trafikverket.
2. Medborgarförslaget anses därmed behandlat.
________________________________________________________ 

Medborgarförslag om skapande av offentlig lekplats till exempel vid Siljan
Dnr 2011/158 332

Gör i ordning en lekplats till exempel vid Siljan. Bra för barnfamiljer i Rättvik. Bra för att få familjer att flytta till Rättvik. 

Yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen påtalar att man år 2011 monterade ner lekplatsen som fanns vid Siljansstranden, eftersom det inte finns pengar att underhålla den på ett bra sätt. När resurser finns kommer frågan om en offentlig lekplats tas upp igen.

Kommunstyrelsens beslut Ks 2011-11-15 § 209
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag på en lekplats.
2. Medborgarförslaget anses därmed behandlat.
_______________________________________________________

Medborgarförslag om kommunens grönytor
Dnr 2011/160 33

Plantera ätbara växter och träd på kommunens grönytor/rabatter. Detta skulle skapa ett vackrare och grönare Rättvik. Dessutom ökar trivseln och intresset för invånarna. 

Yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen påtalar bland annat att projekt "Vackert Rättvik" innebär att man ska ha ett öppet vägområde utan utsmyckningar för att fokus ska läggas på sidoområdena. Det finns i prjektet tyvärr inte utrymme för ätbara växter i kommunens rabatter och grönområden.

Kommunstyrelsens beslut Ks 2011-11-15 § 210
Med hänvisning till yttrandet från samhällsbyggnadsförvaltningen avslås medborgarförslaget.
________________________________________________________

Medborgarförslag om park/parkbänkar i Furudal
Dnr 2011/159 33

Vi vill ha en park i skogsområdet mellan Oreboden och ishallen, eller parkbänkar runtom i Furudal. Till exempel på Saharavägen, Tillhed, runt Oreboden och så vidare. 

Rättvik har parker/parkbänkar och vi vill också ha någonstans att sitta, äta glass, njuta av naturen. 

Vi har också många turister sommartid som vill njuta mer av naturen i Furudal. 

Yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen hänvisar till en arbetsgrupp som redan finns för att utveckla Furudal och att göra om Furudal till en trevligare ort att bo och vistas i. Arbetsgruppen har tagit fram ett projekt som kallas "ett vackrare Furudal".

Kommunfullmäktiges beslut Kf 2012-02-02 § 4
Med hänvisning till att det finns en arbetsgrupp som arbetar med projektet "ett vackrare Furudal" anses medborgarförslaget behandlat.

________________________________________________________

Medborgarförslag om nationaldagsfirandet i kommunen
Dnr 2011/356 00 

Efter missen med Nationaldagsfirnade i år, föreslår jag att man utser 2 personer, som ansvarar för att Rättvik får ett Nationaldagsfirande 2012. Kommunfullmäktiges ordförande brukar ta utgiften från sin budget. Högtidstalare tillfrågas i god tid. Musik av körer, spelmanslag etc. har tidigare ordnats, när man varit ute i god tid. Kommunen bjuder på sedvanligt kaffe, de senaste åren har någon mot ersättning tagit på sig ansvaret. Lottorna och Röda Korset som tidigare skött kaffeserveringen har för få yngre aktiva. Det får inte komma som en överraskning i sista minuten att Rättvik ska ha ett Nationaldagsfirande. 6 juni har av tradition firats här i många år, oavsett vilken veckodag firandet inträffat.

Yttrande
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att uppdrag ges till densamma att kontakta Köpmannaföreninge, Närvik med flera, för att tillsammans planera och genomföra firandet i centrala Rättvik.

Kommunstyrelsens beslut ks 2012-02-14 § 20
1. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att kontakat Köpmannanföreningen, Närvik med flera för att tillsammans planera och genomföra Nationaldagsfirandet i centrala Rättvik.

2. Medborgarförslaget anses därmed behandlat.
________________________________________________________

Medborgarförslag om utsmyckning av rondeller
Dnr  2011/336 866

Jag anser att Rättvik ser mycket illa ut när man kommer via riksväg 70. Inledande rondeller ser riktigt illa ut, de är misskötta och tråkiga. Utlys tävling i kommunen vad utsmyckningarna skulle bestå av eller be våra konstnärer i kommunen komma med förslag. Något bör göras snarast... Det har kommit upp en majstång i rondellen vid fontänen vilket lyfte rondellen rejält och med detta Rättvik.

Yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen påtalar att man är medveten om de misskötta rondellerna, vilket beror på det dåliga ekonomiska läget som Rättviks kommun befinner sig i. Det finns inte tillräckligt med pengar att sköta rondellerna så som de borde skötas. Hårdare krav på säkerhet på trafikverkets vägar gör att det har blivit mycket dyrare att sköta rondellerna jämfört med tidigare år.

Förvaltningen har för avsikt att sköta rondellerna enligt projekt "Vackert Rättvik". Projektet innebär att man ska ha ett öppet vägområde utan utsmyckningar för att fokus ska läggas på sidoområdena.

Förvaltningen anser att man inte kan göra så mycket mer åt situationen just nu.

Kommunstyrelsens beslut ks 2012-02-14 § 21
1. Uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att beakta medborgarförslagets intentioner i fortsatta samtal med Trafikverket.

2. Medborgarförslaget anses därmed behandlat.  

_______________________________________________________
 

Medborgarförslag om att korridorer och dörrar eller dörrfoder på äldreboendet Prästskogen färgsätts olika för att underlätta för boende 
Dnr 2011/602 733

När man besöker Prästskogens äldreboende känns det som att man vistas i sjukhusmiljö. Korridorer och dörrar ser likadana ut. De boende kan till exempel på grund av nedsatt syn känna oro och vet inte var de hör hemma. Genom att ha olika färg i korridorer med någon dekorfärg eller att dörrar och dörrfoder målas i olika färger, skulle detta enligt undertecknads uppfattning kunna underlätta för de boende att själva hitta till sina rum.  

Yttrande
Socialchefen påtalar bl a att socialförvaltningen anser att det är ett bra förslag och förvaltningen är medveten om att det behövs reparationer på Prästskogens äldreboende. Socialchefen hänvisar till en renoveringsplan där en omtapetsering kommer att ske steg för steg 2012 och framöver. Ommålning av korridorer ingår också i en framtida planering.

Kommunstyrelsens beslut Ks 2012-06-12 § 93
Med hänvisning till socialchefens yttrande anses medborgarförslaget behandlat.
________________________________________________________
 Medborgarförslag om att ALLA som bor på boendet "Knekten" ska ha rätt att få varm mat (lagad samma dag) från restaurang "Springkällan"
Dnr 2011/488 73 

Till boendet på Knekten får alla söka som fyllt 65 år. Där gäller samma regler som vilket annat boende som helst för den som behöver hemtjänst. Människor som ÄNDÅ väljer att flytta dit har antingen tidigare haft hemtjänst i sitt förra boende eller ingen hemtjänst alls. Däremot flyttar de dit av andra olika orsaker. Det kan vara att komma lite närmare centrala Rättvik, komma ifrån isoleringen hemma och (eller) komma närmare "Springkällan". Något som uppskattas av många som själv kan gå ner eller hämta upp den fina och vällagade mat som finns där. Jag kommer nu till kärnan av mitt förslag:

Att boende på Knekten ska undantas från övriga hemtjänsten när det gäller lunchen. Ska förklara: Den boende som har eller inte har annan hjälp av hemtjänst men är pigg och själv kan gå ner och äta eller hämta upp får färsk fin lagad mat. Om den boende enstaka dag är trött och inte orkar gå ner själv kan hemtjänsten hämta matlåda och den boende då betalar kontant eller med kupong. Blir däremot den boende sämre i sin hälsa och inte alls orkar gå ner och detta är fast då gäller regler som i övrig hemtjänst i kommunen. Den boende får då KALLA matlådor levererade hem till sig 2-3 gånger i veckan. Under några år har "Samhall" levererat dessa. Hemtjänsten har sen kommit och värmt lunchlådan. Det innebär att den sista av dessa matlådor i kylen kan vara lagad för 4 dagar sedan, medan grannen mittemot och som är piggare kan få mat som är färsk för dagen.
Jag arbetar på Knekten och har gjort det de sista 15 åren. Har varit med om många förändringar, både positiva och negativa. För några år sedan kom regeln om KALLA matlådor (någon (!) har beslutat att det skulle vara lika som övrig hemtjänst).

Jag hävdar nu att alla, som bor på Knekten (oberoende av hälsotillstånd) ska ha rätt till färsk mat lagad samma dag. Speciellt eftersom restaurangen ligger i samma hus och det tar högst 7-10 minuter att hämta matlådan. Tilläggas kan, att så var det tidigare på Knketen innan regeln med kalla matlådor kom.

Vi blir alla gamla en gång och vill leva ett värdigt liv och behandlas med respekt. Maten vi äter är en viktig del i vardagen. Det får inte handla om pengar och ekonomi i det här fallet.

Yttranden
Socialberedningen och socialförvaltningen har yttrat sig i ärendet och påtalar att utifrån likställdhetsprincipen är det dock svårt att göra undantag för vissa ordinära boenden. Det finns i så fall flera ordinära boenden i närheten av Enådal. Insatser av hemtjänst kräver också beslut av biståndsbedömare.

Socialförvaltningen ser dock möjligheter framöver att få till boenden för äldre, t ex trygghetsboenden där maten kan serveras av en värdinna på boendet.

Yrkanden
Inge Östlund (C) och Anki Dåderman (S) yrkade avslag på medborgarförslaget med hänvisning till ovanstående yttranden.

Kommunstyrelsens beslut Ks 2012-04-10 § 55
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till yttrandena från socialberedningen och socialförvaltningen.

_______________________________________________________

 Medborgarförslag om buss runt sjön i Furudal
Dnr 2011/165 531

Vi behöver bussar från Furudal efter klockan nio på kvällen. Bussen får gärna gå runt sjön eftersom att de flesta som går på Santana bor där. Vi behöver alltså bussen så att vi ska ta oss hem efter Santana, framför allt på fredagar. Det behöver inte vara en så stor buss, det räcker nog med en minibuss. Efter klockan sex har vi ingen möjlighet att ta oss någonstans med buss. 

Yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen påtalar att en möjlighet till att resa på kvällstid kan finnas i en ny form av trafik - serviceresor - som diskuteras hos Dalatrafik/Region Dalarna och i kommunerna, inför nästa trafikupphandling. Linjetrafik och servicetrafik (anropsstyrda resor) ska förenas i ett gemensamt kollektivtrafiksystem.

I juli 2014 är det trafikstart och trafikbeställningen inför upphandlingen ska vara inlämnad till Region Dalarna i april 2012. Rättviks kommun kommer i beställningen att begära en genomgång av vilka områden i vår kommun som kan vara lämpliga att införa servicetrafik i. Furudalsområdet kan vara ett sådant område.

Kommunstyrelsens beslut Ks 2012-04-10 § 52
Med hänvisning till ovanstående yttrande anses medborgarförslaget behandlat.

______________________________________________________ 

Medborgarförslag om införande av vinterbusskort
Dnr 2011/163 531

Skolbarn ska få busskort på vintern. Även om man bor 1 km bort. På grund av kyla. 

Busskortet kan funka i 3 månader när det är som kallast. Man vill inte gå när det är - 20 grader. Man vill inte bli sjuk på grund av att gå till skolan. 

Yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen påtalar att det finns ett gemensamt skolskjutsreglemente som antagits av alla kommuner i länet. Enligt det bestämmer kommunerna själva avståndsgränserna. I Rättvik gäller att lägsta gränsen för att beviljas busskort är 2 kilometer mellan hem och skola. Samma avstånd gäller även mellan hem och hållplats. Skjuts ordnas mellan hållplats och skola och vårdnadshavaren ansvarar för att eleven på ett tryggt och säkert sätt kommer till anvisad hållplats.

Att erbjuda vinterbusskort till alla som har en kilometer mellan hem och skola kommer att innebära ökade kostander och organisatoriska svårigheter. Linjebussarna har sina "stråk", så det kommer med stor sannolikhet att krävas flera mindre fordon för att transportera alla elver till skolan, eller till hållplats för linjebuss. Extra fordon är en betydande kostnad och dessa fordon behövs dessutom bara under en begränsad period av året, vilket är svårt att organisera.

Skolskjutsarna körs till största delen av linjebussar i den allmänna kollektivtrafiken. För de elever som vill åka med linjebussarna under den kalla årstiden finns möjlighet att själv köpa ett ungdomskort.

Kommunstyrelsens beslut Ks 2012-04-10 § 53
Medborgarförslaget avslås på grund av att det skulle innebära omfattande ekonomiska och organisatoriska svårigheter att erbjuda vinterbusskort.

________________________________________________________ 

Medborgarförslag om sommarbuss mellan Stumsnäs, Vikarbyn och Rättvik
Dnr 2011/164 531

Det finns ingen kommunikation mellan Stumsnäs och Rättvik och Vikarbyn på sommaren. Vi kommer inte därifrån!

En buss i veckan som går från Stumsnäs till Vikarbyn och Rättvik skulle vara bra. Det behöver bara vara en minibuss. 

Även våra pensionärer skulle behöva att åka till affären. 

Vi har inte tillgång till skjuts. Och vi är inte så beroende av våra föräldrar om ni hjälper oss. 

Yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen påtalar att när det är skollov, så är det kraftigt minskad busstrafik. Några områden har ingen busstrafik alls sommartid, man kan då istället åka med anropsstyrd trafik (kompletteringstrafik) vissa dagar. Stumsnäs är ett sådant område. Under sommaren finns möjlighet att åka mellan Stumsnäs och Vikarbyn två gånger per vecka. Resan måste beställas och tidtabell finns på kommunens och på Dalatrafiks webbsidor.

En ny form av trafik - serviceresor - diskuteras hos Dalatrafik/Region Dalarna och i kommunerna, inför nästa trafikupphandling. Linjetrafik och servicetrafik (anropsstyrda resor) ska förenas i ett gemensamt kollektivtrafiksystem.

I juli 2014 är det trafikstart och trafikbeställningen inför upphandlingen ska vara inlämnad till Region Dalarna i april 2012. Rättviks kommun kommer i beställningen att begära en genomgång av vilka områden i vår kommun som kan vara lämpliga att införa servicetrafik i. Stumsnäs kan vara ett sådant område.

Kommunstyrelsens beslut Ks 2012-04-10 § 54
Med hänvisning till ovanstående yttrande anses medborgarförslaget behandlat. 
________________________________________________________
Medborgarförslag om att Vikarbybussen ska fortsätta till Stumsnäs
Dnr 2011/162 531

Stumsnäsbussen åker till Nittsjö, Västberg, Backa och Sätra. Det tar en timme hem. Om vi slutar skolan halv fyra kommer vi hem halv fem. 

Vi tycker att vi skulle kunna få åka med extrabussen till Vikarbyn. Den kan ju bara fortsätta till Stumsnäs!? Ingen förlorar på det!

Yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen påtalar att extrabussar behövs från Rättviksskolan på eftermiddagarna ibland när alla elever slutar samtidigt, men varje extrabuss medför kostnader. För att antalet extrabussar ska vara så få som möjligt brukar eleverna hänvisas till en viss buss, så att antalet fördelas jämt på bussarna.

Inför höstterminen 2012 kommer en genomgång av extrabussarnas färdväg att göras tillsammans med Dalatrafiks trafikplanerare och entreprenören Nobina, för att se om det är möjligt att ändra enligt förslaget.

Kommunstyrelsens beslut Ks 2012-04-10 § 56
Med hänvisning till ovanstående yttrande anses medborgarförlaget behandlat.
________________________________________________________ 

Medborgarförslag om att ge våra handikappade ett aktivitetshus
Dnr 2011/381 75 

Bakgrund
Vid ett stormöte anordnat av kommunen för handikappade och föräldrar till LSS-ungdomar för en tid sedan framkom behovet av aktiviering och sysselsättning för många handikappade. Många sitter inaktiverade i sina lägenheter där de mår psykiskt dåligt.

Ett 30-tal handikappade fyllde i blanketter framtagna av omsorgen som visade på ett stort behov. Efter detta föreslogs Kuben som lämplig. Nu har dessa lokaler hänvisats till annan verksamhet samtidigt som Handikappens Hus innehar lokaler som efter iordningsställande skulle vara lämpligare för ändamålet.

Önskemål
Rum för musik-Målning-Avkoppling/ljusterapi-Café där man även kunde göra matlagning och tuttullbak-Teater-Gymnastik-Läsrum-Spelrum-Disponibelt samlingsrum. Utöver detta ska det finnas dusch, toaletter, vilrum och omklädningsrum med skåp.

Dessa lokaler skulle också kunna användas av andra än handikappade. Vi tänker oss då föreningar, barndaghem, skolor och andra som ser dessa lokaler och verksamheter som intressanta.

Lokalernas utformning
Musik: Detta skulle vara ett ljudisolerat rum där man kan få föra hög ljudvolym. Instrument ska man kunna få ha med sig men vissa ska finnas på plats för utlåning.

Målning: Detta ska vara ett rum där man verkligen får slabba både på väggar och golv. Detta rum ska ligga i anknytning till duschrum.

Avkoppling/ljusterapi: Ett rum me specialbelysning och sköna sittplatser. Här ska även finnas en högklassig musikanläggning för avslappnande muski om så önskas.

Café/matlagning: Här finns idag ett befintligt kök i anknytning till stora utrymmen. Här kan man ha caféverksamhet för husets folk och besökare. Man kan även ha matlagningskurser och t ex tuttulbak.

Teater/gymnastik: En teategrupp har bildats som ärt igång på Kuben. Här skulle de kunna få en egen lokal med scen och lämplig belysning. I denna lokal skulle man även kunna ha motionsgympa.

Läsrum/studiecirklar: Ett studierum med bord och stolar väl isolerat.

Spelrum: I detta rum ska det finnas tillgång till diverse spel för de som så önskar.

Disponibelt samllingsrum: Detta är ett rum där man samlas många för fest, föreläsningar och gemenskap.

Kontenta:
Vi inom handikapporganisationerna är helt medvetna om att ovanstående önskemål kräver både kostnader och engagemang från kommunens sida. Vi anser dock att vår kommun bör satsa på våra handikappade och inte minst våra mest svaga i samhället, de förståndshandikappade. Denna omsorg fungerar inte idag där flera blivit fråntagna sitt LSS-berättigande utan omprövning och utredning och blivit placerade på ett serviceboende enligt trapphusmodell på Enålund. Dessa personer mår idag mycket dåligt. Botemedlet är aktivering där Handikappens Hus skulle kunna få en viktig uppgift.

Yttrande
Socialchefen påtalar att idag finns Handikappens Hus på Vasagatan i Rättvik. Där erbjuds dagliga aktiviteter för personer med funktions-nedsättning.

Handikappens Hus har enligt uppgift erbjudits nya lokaler i längan på Daljerksskolan, eftersom nuvarande lokaler planeras att tas i anspråk till annan verksamhet.

Socialförvaltningen meddelar att utifrån rådande ekonomiska läge i kommunen kan förvaltningen inte utöka bidraget till Handikappens Hus.

Kommunfullmäktiges beslut Kf 2012-04-19 § 16
Utifrån rådande ekonomiska läge i kommunen och i avvaktan på nya lokaler avslås medborgarförslaget.

Handikappens Hus får som tidigare år inkomma med ansökan om lokalbidrag innefattande föreningens verksamhetsberättelse.
________________________________________________________

Medborgarförslag om att utöka gågatan/Storgatan 
Dnr 2011/337 31 

Jag tycker att gågatan ska utökas till att innefatta kulturhuset/biblioteket också. Den så kallade gågatan kan börja efter Enåbron, efter infarten mot Coop-parkeringen. Detta både för att det finns etablerad butik, kulturhus, bibliotek, samt utbildningslokal på denna sträcka. Gågatan skulle bli mer enhetlig på detta sätt.

Yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen påtalar att man har undersökt möjligheten att utöka gågatan på detta sätt och kommit fram till att det inte är möjligt. Den delen av Storgatan samt Ågatan trafikeras både av buss och lastbilar som distribuerar varor till butikerna.

Ett förslag på ombyggnad av Storgatan för delen Ågatan-Kulturhuset håller på att arbetas fram.

Kommunstyrelsens beslut Ks 2012-03-13 § 41
Med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande avslås medborgarförslaget.  

________________________________________________________

Medborgarförslag om lika rätt att välja skola för föräldrar i Rättviks kommun
Dnr 2011/36 61

Möjligheten att välja skola för sitt eller sina barn är inte lika för föräldrar i Rättviks kommun.

Beroende på var man bor får vissa elever sitt busskort betalt av kommunen och andra får bekosta busskorten själva. Det blir en dyr utgift för familjen och ännu dyrare om man har flera barn.

Därför är valfriheten att välja skola inte reell i Rättviks kommun. Exempelvis, bor man i Gulleråsen kan man välja mellan tre olika skolor, Furudal, Boda och Ingels, och ändå få ersättning för busskort av kommunen.

Bor man i Boda och vill välja Furudals eller Ingels skola för sitt eller sina barn så får familjen bekosta skolkort själv. Bor man i Rättvik och vill att ens barn ska gå i någon av våra fina byskolor får man också betala busskorten själv.

Valfriheten är inte lika för alla invånare i kommunen och därmed inte rättvis.

Vetskapen om att föräldrarna på lika villkor kan välja skola för sina barn kan vara en extra "morot" för kommunens olika skolor att vilja vara bra och locka till sig fler elever.

Det kan också vara ett sätt att locka fler elever till våra fina små byskolor.

Jag tror inte att det kommer att bli någon större rusning av väljande föräldrar men möjligheten att kunna välja skola måste vara rättvis och lika för alla föräldrar i kommunen.

Jag tror att det i kommunallagen finns en princip om att en kommuns invånare ska behandlas likvärdigt?

Yttranden
Bildningsberedningen föreslår att för att främja valfriheten ska föräldrar/vårdnadshavare ges ökad möjlighet att ansöka om busskort, om särskilda skäl finns för detta.
Barn- och ungdomsförvaltningen påtalar bl a att om kommunen skulle erbjuda fri skolskjuts oberoende av val av skola och upptagningsområde innebär det ökade kostnader men också organisationssvåriheter. Taxi kan behöva ordnas och det kan bli svårt att symkrobisera med tider för olika skolor.
Samhällsbyggnadsförvaltningen påtalar att skollagen innehåller skyldigheter för kommunen att anordna skolskjuts för elever på grund av "annan särskild omständighet". Bedömning görs utifrån förutsättningarna i det enskilda ärendet.

Yrkande
Anki Dåderman (S) yrkade att ärendet återrmitteras för att se över om det går att ta fram en lösning enligt medborgarförslagetsintentioner.

Kommunfullmäktiges beslut Kf 2012-10-25 § 69
 Ärendet återremitteras för att se över om det går att ta fram en lösning enligt medborgarförslagets intentioner.
________________________________________________________ 

Medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier/raketer inom bostadsområden vid nyår och sista april. 
Dnr 2011/39 42

Nyårsfyrverkeri/raketer inom bostadsområden vid nyår och sista april. Kan detta vara möjligt att få göra? Vid en och samma "gård" på Golfvägen sköts det både fyrverkeri och raketer.

Låg och var sjuk vid denna tidpunkt. Precis vid 12-slaget vaknade jag av att det sköts fyrverkerier och raketer bakom "vårt" hus på 3 olika ställen. Det var både lättare och "väldigt" tunga smällar och fyrverkerier. Själv är jag 45 år, vaknade gjorde jag definitivt med hjärtklappning dessutom. Vid denna tidpunkt var dottern hemma med sin hund också. Hunden Nelly låg innanför dörren och skakade, vägrade och gå ut och göra sina behov redan på torsdagen. 

Grannarna som även de har hund, hade inte heller tyckt om dessa smällar och fyrverkerier. Ska man bli tvungen att hyra en stuga mitt ute i skogen för att slippa sånt här undrar jag. Skulle ju ha jobbat (och börjat 06.45 på lördag morgon). Jag har ingen lust att använda lugnande medel varken på mig eller dotterns hund, när dessa helger kommer. 

Jag tycker att de som säljer dessa fyrverkeripjäser ska tala om eller ge ut vart och hur man får använda dessa. Jag har inget emot fyrverkerier/smällare alls. Men inom bostadsområdena borde det kunna vara förbud, som innebar att man skulle kunna polisanmäla dessa personer. Som dessutom år efter år smäller och avfyrar raketer trots samtal att man har hund som är rädd och även mej själv. 

Yttrande
Kommunchefen påtalar vad som står i regelverk och lokala föreskrifter. Bland annat att alltför långtgående föreskrifter sam saknar stöd i allmänhetens rättsmedvetenade leder till att respekten för bestämmelserna undergrävs. Kommunchfen föreslår en allmän restriktion av användandet av pyrotekniska varor, förutom vid traditionella högtider.

Kommunfullmäktiges beslut Kf 2014-04-10 § 17

1. Komplettera kommunens Allmänna Lokala Ordningsföreskrifter med en allmän restriktion av användandet av pyrotekniska varor förutom vid traditionella högtider.

2. Ordningsföreskrifterna ska träda i kraft 2014-07-01.

3. Medborgarförslaget anses därmed behandlat.
________________________________________________________

Medborgarförslag om möjlighet till återgång av tätare bussavgångar till och från Golfvägen och Jarlvägen till Rättviks centrum 
Dnr 2011/350 531 

Idag är busstrafiken begränsad till en avgång kl 10.30 (går ej sommartid) och tillbakagång 12.30 vilket medför dubbla avgifter när biljetten överskridit en timme och tiden nere i centrum blir ofta en lång väntan.

Tidigare har våra boenden kunnat åka varje timma med start kl 10.30 till 12.30. Denna möjlighet har fråntagits oss. Jag vill även belysa en viktig aspekt vilket även Rättviks soc har haft ett projekt om, att vi kommer att bo längre hemma i den fina miljön som vårat område är. För att nå ett värdigt liv i högre åldrar vill jag/vi kunna komma till bank och affärer i vårat centrum utan att vara bilburen. Denna möjlighet skulle bli verklighet om vi fick tillbaka våran buss med tätare turer och med tur och returbiljett.

Jag åberopar
att busstrafiken återgår till det den varit tidigare och att det ska gälla året om
att busstrafiken får tätare turer
att biljetten ej får dubbel kostnad
att kunna bo kvar i mitt nuvarande boende
att kunna sköta mina ärenden på bank och affär utan bil och behålla min livskvalite och självkänsla

Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningen påtalar bl a bussturerna i kommunen och i länet i första hand är anpassade till skol- och arbetstider. När det nya kollektivtrafiksystemet införs 2014-07-01 kommer en ny typ av trafik med anropsstyrde turer och mindre fordon. Turutbudet kommer då att ses över tillsammans med Dalatrafik.

Kommunstyrelsens beslut Ks 2014-04-08 § 57
Med hänvisning till yttrandet från samhällsutvecklingsförvaltningen anses medborgarförslaget behandlat.
________________________________________________________


  

Medborgarförslag om lika rätt att välja skola för föräldrar i Rättviks kommun
Dnr 2011/36 61

Möjligheten att välja skola för sitt eller sina barn är inte lika för föräldrar i Rättviks kommun.

Beroende på var man bor får vissa elever sitt busskort betalt av kommunen och andra får bekosta busskorten själva. Det blir en dyr utgift för familjen och ännu dyrare om man har flera barn.

Därför är valfriheten att välja skola inte reell i Rättviks kommun. Exempelvis, bor man i Gulleråsen kan man välja mellan tre olika skolor, Furudal, Boda och Ingels, och ändå få ersättning för busskort av kommunen.

Bor man i Boda och vill välja Furudals eller Ingels skola för sitt eller sina barn så får familjen bekosta skolkort själv. Bor man i Rättvik och vill att ens barn ska gå i någon av våra fina byskolor får man också betala busskorten själv.

Valfriheten är inte lika för alla invånare i kommunen och därmed inte rättvis.

Vetskapen om att föräldrarna på lika villkor kan välja skola för sina barn kan vara en extra "morot" för kommunens olika skolor att vilja vara bra och locka till sig fler elever.

Det kan också vara ett sätt att locka fler elever till våra fina små byskolor.

Jag tror inte att det kommer att bli någon större rusning av väljande föräldrar men möjligheten att kunna välja skola måste vara rättvis och lika för alla föräldrar i kommunen.

Jag tror att det i kommunallagen finns en princip om att en kommuns invånare ska behandlas likvärdigt?

Yttranden
Bildningsberedningen föreslår att för att främja valfriheten ska föräldrar/vårdnadshavare ges ökad möjlighet att ansöka om busskort, om särskilda skäl finns för detta.
Barn- och ungdomsförvaltningen påtalar bl a att om kommunen skulle erbjuda fri skolskjuts oberoende av val av skola och upptagningsområde innebär det ökade kostnader men också organisationssvåriheter. Taxi kan behöva ordnas och det kan bli svårt att symkrobisera med tider för olika skolor.
Samhällsutvecklingsförvaltningen påtalar att skollagen innehåller skyldigheter för kommunen att anordna skolskjuts för elever på grund av "annan särskild omständighet". Bedömning görs utifrån förutsättningarna i det enskilda ärendet.

Kommunstyrelsens beslut Ks 2012-09-11 § 127
Med hänvisning till de inkomna yttrandena bör inte kommunen bekosta skolskjuts till elever oberoende vart eleven bor och vilken skola föräldrarna valt. Medborgarförslaget avslås därmed.
________________________________________________________ 

 

 


_____________________________--  

Denna sida uppdaterades 2014-10-23 av Margareta Östberg