Avslutade medborgarförslag 2005


Upprätta detaljplan  Dnr 237/2005 37

Miljööverdomstolen har fastslagit i dom den 12 oktober 2005, Mål nr M 7485-04 att strålning från mobilmaster är att betrakta som miljöfarlig verksamhet och att kommunerna har tillsynsskyldighet enligt Miljöbalken.
Kommunen bör snarast avsätta områden där strålningsnivån är låg eller mycket låg, för att bereda plats för boende som har problem orsakade av mikrovågsstrålning.

Yrkande
Jag yrkar på att Rättviks Kommun detaljplanelägger områden där strålningsnivån är och ska förbli låg.
-----------------------
Yttrande
Miljö- och plannämndens beslut:
Planinstrumentet detaljplan är ämnat att användas för att planlägga ett geografiskt avgränsat område med ett klart uttalat syfte vad gäller markanvändning, t ex bostäder. Detaljplanen kan ej reglera markanvändningen utanför detaljplanen.

Kommunfullmäktiges beslut Kf 2006-06-13 § 48
Med hänvisning till miljö- och plannämndens yttrande avslås medborgarförslaget om att upprätta detaljplan för lågstrålande zoner.


Utöva tillsyn      Dnr 237/2005 37

Miljööverdomstolen har fastslagit i dom den 12 oktober 2005, Mål nr M 7485-04 att strålning från mobilmaster är att betrakta som miljöfarlig verksamhet och att kommunerna har tillsynsskyldighet enligt Miljöbalken.

Yrkande
Jag yrkar på att Rättviks Kommun följer ovan nämnda dom och utövar tillsyn enligt följande:
begära in uppgifter, från dem som bedriver verksamhet, eller använder teknik som avger icke joniserande strålning inom mikrovågsområdet, rörande sändareffekt, frekvens och utbredningsområde samt kartlägger hur strålningsnivån ser ut inom kommunen, avseende mikrovågor.
-------------------------
Yttrande
Miljö- och plannämndens beslut:
Miljö- och plannämnden tror att de uppgifter som finns på Post- och telestyrelsens webbplats är värdefull och tillräcklig information för den som vill få information om sändare i närheten av sin bostad, arbetsplats eller någon annanstans.

Miljö- och plannämnden bedömer att den information som nu finns tillgänglig på webbplatsen är tillräcklig för att nämnden ska kunna utöva tillsyn enligt miljöbalken.

Kommunfullmäktiges beslut Kf 2006-06-13 § 46
Med hänvisning till miljö- och plannämndens yttrande avslås medborgarförslaget om att utöva tillsyn av mobilmaster.


Kostnader     Dnr 237/2005 37

Bakgrund
Miljööverdomstolen har fastslagit i dom den 12 oktober 2005, Mål nr M 7485-04 att strålning från mobilmaster är att betrakta som miljöfarlig verksamhet och att kommunerna har tillsynsskyldighet enligt Miljöbalken.
Utövandet av tillsyn kostar kommunen pengar, en kostnad som verksamhetsutövaren borde stå för. Denna kostnad torde uppgå till minst en heltidstjänst om året samt till utbildning och inköp av erforderlig mätutrustning.

Yrkande
Jag yrkar på att Rättviks Kommun tar ut skälig avgift av verksamhetsutövare för att täcka kostnader för tillsyn, utbildning och utrustning.
-------------------------
Yttrande
Vilken omfattning nämndens verksamhet och tillsyn ska ha bestäms för ett år i taget i den verksamhet och den tillsynsplan som nämnden beslutar om. För närvarande ser nämnden det inte som en prioriterad verksamhet att göra tillsyn av mobilmaster.
Tillsynen av radiosändare utförs av Post- och telestyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut Kf 2006-06-13 § 47
Med hänvisning till miljö- och plannämndens yttrande anses medborgarförslaget om att ta ut avgift för verksamhetsutövare behandlat.


Renare Rättvik      Dnr 182/2005/ 338

Jag vill att:

Att Rättviks kommun tar krafttag mot den ökande nedskräpningen. Och profilerar och säljer in sig som den rena kommunen. Den ökande nedskräpningen i i hela landet så och även i Rättvik, är inte bara ett estetiskt problem. Forskning visar tydligt att en skräpig miljö drar till sig otrivsel och kriminalitet. Så här kan man få ut ett positivt utfall på en relativt liten insats.

Lämplig samarbetspartner är stiftelsen Håll Sverige Rent. Lämpligt är ett par
kampanjer under året där skolor och föreningar e.t.c. uppmuntras deltaga. Under april månad kan man t.e.x. arrangera "Jordens dag" som är en internationell dag som uppmanar oss att ta väl hand om moder jord. Då är det lämpligt att storstäda naturen och våra omgivningar.
Ett rent Rättvik är ett vackert Rättvik.
-------------------------------
Yttrande
Natur- och miljösamordnare:

I yttrandet påtalas bl a att skolan och olika föreningar redan är engagerade i arbetet mot nedskräpning.

Som turistort har Rättvik många stora arrangemang. Vid vissa av dessa fungerar renhållningen mycket bra, medan det för andra behövs förbättringar.

En skrotbilskampanj pågår nu och håller på till och med 2006.
I kommunen finns också fri inlämning av vitvaror, vilket är
en bra åtgärd för att minska nedskräpningen i naturen.

Sammanfattningsvis anser natur- och miljösamordnaren att det
mest angelägna är att få en bättre ordning vid vissa större arrangemang.

Kommunfullmäktiges beslut Kf 2006-02-07 § 8
Med hänvisning till yttrandet från miljösamordnaren enligt
bilaga till denna paragraf, anses medborgarförslaget behandlat.


Att ha en permanent webcam i Rättvik     Dnr 90/2005 841
så hotell och turistföretag och rattvik.se kan länka till webcam (som visar bild av Siljan och ge temp) för att turister kan titta hur fint det är här.
--------------------------------
Yttrande
Kanslichef Bertil Enmyren påtalade i yttrande 2005-06-02 att tekniskt sett är det inga problem att installera kameran och att lägga ut bilden på kommunens webb. Kostnaden beräknas, enligt IT-chefens uppskattning att uppgå till ca 10-15 000 kronor. Några medel finns inte i årets budget.

Kommunfullmäktiges beslut Kf 2005-12-13 § 100
1. Installera en permanent webbcam i Rättvik och för ändamålet anslå 15 000 kronor i 2006 års budget.

2. Medborgarförslaget anses därmed bifallet.

Reservation
Mot beslutet reserverade sig de socialdemokratiska ledamöterna.


Ett rödmålat staket vid återvinningsstationen i Boda kyrkby  
Dnr 96/2005 456

Det första som mötte en förut så man svängde in i Boda var "skrotbussarna".
Vi är glada att detta nu är borta.

Tyvärr är infarten fortfarande otrevlig då det står återvinningstunnor uppställda på rad. Visserligen en syn som alla känner igen, men mycket tråkig.

Jag är säker på att ett staket, bara precis så det täcker alla tunnor, vore mycket fint och väldigt mycket trevligare.
------------------------
Yttrande
I yttrande 2005-10-14 från RTAB, enligt bilaga 2 till denna paragraf, påtalas bl a följande: Rättviks kommun använder det kommunala bolaget RTAB för att organisera och driva det ansvarsområde som kommunen ålagts, näm- ligen insamling och omhändertagande av det hushållsavfall som upp- kommer i kommunen. För återvinnings-stationerna i kommunen ansvarar däremot förpacknings- och tidningsinsamlingen (fti) som anlitar andra att organisera och driva verksamheten. I Rättvik har Stena Metall detta uppdrag åt förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Detta innebär att återvinningsstationen i Boda inte är kommunens angelägenhet och att kommunen primärt inte råder över staketfrågan. De som råder över frågan är förpacknings- och tidningsinsamlingen samt fastighetsägaren och den eller de som bedriver verksamhet på berörd fastighet. RTAB hoppas att parterna hittar en lösning på frågan.
Kommunfullmäktiges beslut Kf 2006-02-07 § 7
Med hänvisning till yttrandet från RTAB anses medborgarförslaget behandlat.


Miljöfordon i Rättvik    Dnr  71/2005 43
Rättviks satsning på etanolbilar är bra. Det kräver en fortsättning på olika vis.
Vid korta avstånd och tätortsnära körning kommer emellertid inte etanolbränslet till sin bästa fördel.
Många kommuner satsar därför på ett antal elfordon med batteridrift. Dels för att marknadsleda. Och som det goda exemplets makt. Samt försöka minska de ökande miljöutsläppen från trafiken I linje med miljömålens uppfyllande. Trovärdighet är viktigt.
Aktuella områden och förvaltningar kan vara som arbetsfordon till parkavdelningen. Elcyklar kommer nu starkt.
Då dessa utvecklats till det bättre. Jag kan gärna
rekommendera några exemplar av t.e.x. typ POWA BYKE till miljö och kommunledningskontoret. Dessa transportmedel torde lämpa sig speciellt bra för kommunalråd och kommundirektörer. Ett sätt här i Rättvik att få lite folklig image och kul publicitet !!

• Jag vill: Att Rättviks kommun gör en satsning på elfordon. Både det ekonomiska och ekologiska läget talar starkt för det.
-------------------------
Yttrande
Miljö- och plannämnden:
Natur- och miljösamordnaren har tidigare fått i uppdrag att ta fram
ett heltäckande program som underlättar införandet av bilar med förnyelsebara bränslen i kommunens verksamheter. Det är lämpligt
att man i samband med detta även ser över möjligheterna att använda elfordon i vissa verksamheter.

Kommunfullmäktiges beslut Kf 2005-12-28 § 99
Med hänvisning till miljö- och plannämndens yttrande
anses medborgarförslaget behandlat.


Konsekvensutredning angående växthuseffekten      Dnr 22/2005 43

Jag vill föreslå att kommunen tillsätter en konsekvensutredning angående växthuseffekten.
Bestående av en tvärpolitisk konstellation av politiker och tjänstemän/kvinnor.
Växthuseffekten som tycks accelerera får stora ekonomiska och ekologiska konsekvenser för regionen.
Gruppen ska ta fram vassa och kraftfulla årgärder.
Direkt omsättningsbara i praktisk handling.
Speciellt måste Rättviks stora koloxidutslätt från trafiken synas utan skygglappar.

Ty här står stora värden på spel. Näringslivet, turismen och livskvaliteten hotas och står för stora omdaningar. Vi här i Dalarna och Rättvik är synnerligen sårbara av klimatskador.

Det behövs resoluta åtgärder från myndigheter och politiker, OCh klara tydliga signaler i relation till medborgarna.
---------------------------
Yttrande
Miljö- och plannämnden föreslår:

* ett seminarium ordnas om växthuseffekten för att konkretisera
vad den innebär för kommunen

* medel avsätts för att ordna seminariet

* mål och åtgärder för att minska koloxidutsläppen hanteras även
fortsättningsvis i energiplanen

Kommunfullmäktiges beslut Kf 2005-09-13 § 60
Medborgarförslaget avslås.


Fixartjänster för äldre och handikappade     Dnr  23/2005 73

Jag föreslår att Rättviks kommun utökar medborgarantin med fixartjänster för äldre och handikappade . Med det avses enklare tjänster, men ändå av stor vikt för den enskilde. Som inte åligger eller av tradition utförs av hemtjänsten eller annan förvaltning. Exempel kan vara stegresning och glödlamps/armaturbyte.

I servicen bör ingå att kunna utföra speciella miljöuppgifter som "grön samarit". Det kan vara skyndsamt behov av handhavande eller budande av miljöfarligt avfall. Då det i en geografiskt stor kommun med genomsnittligt hög medelålder kan det bli t.e.x. tekniska problem runt hantering, sortering och transport.
För att våra samhälls och miljömässiga skyldigheter skall kunna uppfyllas. Så att även en "lilla" människan kan känna sig delaktig och sedd och må så bra som möjligt.

Med erfoderlig bredsyn och långsiktigt tänkande torde tjänsten vara självfinansierande.
---------------------------
Yttrande
Socialnämnden:
Fixartjänster har under de senaste åren inrättats i flera kommuner med syfte att utföra enklare tjänster till äldre och funktionshindrade och därmed underlätta ett kvarboende i det egna hemmet. Socialnämnden är positiv till en sådan fixartjänst och har redan fört vissa diskussioner med arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet om möjligheten att anställa en person som arbetar med den typen av service.”

Kommunfullmäktiges beslut Kf 2005-09-13 § 61
Med hänvisning till socialnämndens yttrande
anses medborgarförslaget bifallet. 

Denna sida uppdaterades 2010-12-23 av Yvonné Wennberg Öhrnell